2022 рік

 1. Technological bases of multistage convective drying in small-sized devices with utilization and heat recovery units (final)
  (науковий керівник – N.O. Artyukhova)

 2. Моделювання механізмів детінізації та декорумпізації економіки для забезпечення національної безпеки: вплив трансформації фінансових поведінкових патернів. Моделювання взаємозв’язків та трансмісійних механізмів впливу корупційних та тіньових схем в економіці на рівень національної безпеки (проміжний)
  (науковий керівник – Ю.В. Білан)

 3. Методичний інструментарій узгодження соціо-еколого-економічних протиріч при мінімізації розривів енергоефективності (проміжний)
  (науковий керівник – Антон БОЙКО)

 4. Імітаційне моделювання траєкторії впливу поведінкових атракторів на макроекономічну стабільність: роль транспарентності та суспільної довіри. Формалізація параметрів та побудова імітаційної моделі для визначення траєкторій впливу поведінкових атракторів на макроекономічну стабільність країни (проміжний)
  (науковий керівник – А.В. Буряк)

 5. Виконання завдань Перспективного плану розвитку наукового напряму «Суспільні науки» Сумського державного університету (проміжний) Економіко-математичне моделювання, розроблення економічних та правових засад реформування системи менеджменту спорту з урахуванням їх соціальних та фінансових-економічних детермінант, а також впливу на рівень громадського здоров’я та якості життя населення
  (науковий керівник – Т.А. Васильєва)

 6. Конвергенція економічних та освітніх трансформацій у цифровому суспільстві: моделювання впливу на регіональну та національну безпеку. Моделювання патернів інституційного партнерства стейкхолдерів для синхронізації економічних та освітніх трансформацій (проміжний)
  (науковий керівник – Т.А. Васильєва)

 7. Соціально-економічне відновлення після Covid-19: моделювання наслідків для макроекономічної стабільності, національної безпеки та резільєнтності громад. Аналіз просторово-часових тенденцій поширення Covid-19 та формалізація регіональних та національних патернів резистентності до деструктивного впливу пандемії на макроекономічну стабільність, національну безпеку та резільєнтність громад (проміжний)
  (науковий керівник – А.В. Височина)

 8. Розробка нових методів поверхневого наноструктурування стальних поверхонь з прогнозованими параметрами якості, заснованих на методі електроіскрового легування. Теоретико-експериментальні дослідження наноструктурування поверхонь сталевих деталей методом електроіскрового легування (ЕІЛ) (проміжний)
  (науковий керівник – О.П. Гапонова)

 9. За договором М/23-2022 від 23.05.2022 р. Розробка наноструктурованих оптичних сенсорних систем для виявлення K. pneumoniae (остаточний)
  (науковий керівник – Вікторія ГОЛУБНИЧА)

 10. Механізми формування та моделювання структурного стану плівок тугоплавких сполук з прогнозованими механічними характеристиками. Відпрацювання умов синтезу наноструктурних покриттів із заданим структурним станом (проміжний)
  (науковий керівник – О.А. Гончаров)

 11. Інформаційна технологія автономної навігації безпілотного літального апарату за наземними природними та інфраструктурними орієнтирами. Розроблення методу формування вхідного математичного опису БСН шляхом аналізу відеопотоку за опто-електронним каналом (проміжний)
  (науковий керівник – А.C. Довбиш)

 12. Альтернативна методика антибіотикотерапії при травмах і ранах живота та гострому апендициті. Порівняння особливостей накопичення антибіотиків у черевній порожнині при різних способах їх введення (остаточний)
  (науковий керівник – І.Д. Дужий)

 13. Аналіз впливу гідродинамічних сил, які діють у вузьких зазорах ущільнень та опор, на підвищення енергоефективності та зниження шкідливих викидів і вібрацій відцентрових машин. Дослідження плаваючих комбінованих опор та ущільнень з кільцями, виконаними з полімерних матеріалів, що деформуються. Аналіз антифрикційних покриттів торцевих імпульсних ущільнень та підшипників ковзання. Узагальнення отриманих результатів досліджень та видача рекомендацій по застосуванню методик розрахунку та підвищенню енергоефективності та зниження шкідливих викидів та вібрацій відцентрових машин (остаточний)
  (науковий керівник – А.В. Загорулько)

 14. Цифровізація та транспарентність публічних, корпоративних та особистих фінансів: вплив на інноваційний розвиток та національну безпеку. Дослідження фундаментальних основ цифровізації та транспарентності фінансово-економічних відносин в контексті стимулювання інноваційного розвитку та забезпечення національної безпеки (проміжний)
  (науковий керівник – Людмила ЗАХАРКІНА)

 15. За договором М/34-2022 від 23.05.2022 р. Удосконалення технологічної підготовки виробництва за рахунок автоматизації процесу проєктування верстатних пристроїв (остаточний)
  (науковий керівник – Віталій ІВАНОВ)

 16. Композитні нервові кондуїти для лікування критичних дефектів нервів на основі полімерних нанофібрил та струмопровідних матеріалів. Встановлення умовформування тканинноінженерних конструкційз клітинами нейронального походження, та вплив на направлений ріст клітини на поверхні 2D матриці електричного поля, світла видимого і близького інфрачервоного діапазонів (visnir), ібіологічно активного фактора росту фібробластів FGF2 (остаточний)
  (науковий керівник – С.Д. Кириленко)

 17. Сталий розвиток та ресурсна безпека: від проривних технологій до цифрової трансформації економіки України. Прикладні аспекти переходу до сестейнової моделі економіки в руслі Industries 3.0; 4.0; 5.0 (проміжний)
  (науковий керівник – О.В. Кубатко)

 18. Data-Mining для протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів в умовах цифровізації фінансового сектору економіки України. Моделювання комплексної оцінки ризику кібершахрайств та легалізації кримінальних доходів у фінансовому секторі України на основі методів data mining (проміжний)
  (науковий керівник – Ольга КУЗЬМЕНКО)

 19. Концептуальні засади реформування системи правоохоронних органів в сучасних умовах трансформації нагляду і контролю щодо забезпечення економічної безпеки України. Аналіз системи правоохоронних органів України та перспективи їх модернізації в сучасних умовах трансформації праворозуміння (проміжний)
  (науковий керівник – А.М. Куліш)

 20. Виконання завдань Перспективного плану розвитку наукового напряму «Гуманітарні науки та мистецтво» Сумського державного університету (проміжний) Розроблення концепції соціальної стійкості людини в територіальній громаді
  (науковий керівник – О.В. Купенко)

 21. Полікристалічні плівки CdZnTeSe та CdMnTeSe для створення активної зони детекторів рентгенівського та гамма-випромінювання нового покоління. Моделювання параметрів, створення приладових структур детекторів на основі CdZnTeSe та CdMnTeSe та дослідження їх робочих характеристик (остаточний)
  (науковий керівник – Д.І. Курбатов)

 22. Вплив COVID-19 на трансформацію системи медико-соціального забезпечення населення: економічні, фінансово-бюджетні, інституційно-політичні детермінанти. Визначення індикаторів прояву наслідків COVID-19 та флуктуацій розвитку країн світу внаслідок пандемії, релевантних економічних, фінансово-бюджетних, інституційно-політичних детермінант нерезільєнтності систем медико-соціального забезпечення населення країн до COVID-19 (проміжний)
  (науковий керівник – Н.Є. Летуновська)

 23. Реформування системи освіти впродовж життя в Україні для запобігання трудовій міграції: коопетиційна модель інституційного партнерства (остаточний) Том 1
  (науковий керівник – С.В. Лєонов)

 24. Реформування системи освіти впродовж життя в Україні для запобігання трудовій еміграції: коопетиційна модель інституційного партнерства (остаточний) Том 2
  (науковий керівник – С.В. Лєонов)

 25. Розробка методу інтраопераційної діагностики злоякісних пухлин за допомогою флюорофор-кон’югованих антитіл до молекул раково-ембріонального антигену. Дослідження стабільності флюорофор-кон’югованих антитіл та їх ефективності в ідентифікації неопластичних клітин (проміжний)
  (науковий керівник – М.С. Линдін)

 26. Коопетиція «бізнес – освіта – наука»: інституційно-економічні моделі трансферу інновацій для національної безпеки та сталого розвитку. Дослідження фундаментальних засад коопетиційної взаємодії в сфері трансферу інновацій: методологія, світовий досвід, емпіричний аналіз (проміжний)
  (науковий керівник – Т.М. Майборода)

 27. Зелене інвестування: коінтеграційна модель трансмісійних ESG-ефектів у ланцюзі «зелений бренд України – соціальна відповідальність бізнесу». Економіко-математичне моделювання взаємозв’язків між рівнем доброчесності маркетингової політики, зеленим брендом країни та обсягами залучення зелених інвестицій у національну економіку (проміжний)
  (науковий керівник – І.О. Макаренко)

 28. Фундаментальні основи фазового переходу до адитивної економіки: від проривних технологій до інституційної соціологізації рішень. Формування механізму забезпечення фазового переходу до адитивної економіки на основі від проривних технологій та інституційної соціологізації рішень (проміжний)
  (науковий керівник – Л.Г. Мельник)

 29. Інформаційна технологія забезпечення резільєнтності систем штучногоінтелекту для захисту кібер-фізичних систем. Розроблення моделей і методів вимірювання та сертифікації резільєнтності систем штучного інтелекту для захисту кібер-фізичних систем (проміжний)
  (науковий керівник – В.В. Москаленко)

 30. Стан мінералізованих тканин при застосуванні нових композитів з наночастинками Ag+ та Cu2+. Визначення біосумісності та антибактеріальних властивостей (проміжний)
  (науковий керівник – Р.А. Москаленко)

 31. Взаємозв’язок між магніторезистивними і магнітними властивостями та електронною структурою багатокомпонентних плівкових сплавів. Встановлення взаємозв’язку між магніторезистивними, магнітними властивостями та електронною структурою багатокомпонентних плівкових сплавів (остаточний)
  (науковий керівник – С.О. Непийко)

 32. Визначення остеокондуктивних та остеоіндуктивних властивостей полімернано-гідроксиапатитних біодеградуючих скафолдів. Створення біополімерних наногідроксиапатитних скалфордів (проміжний)
  (науковий керівник – О.М. Олешко)

 33. Керування структурно-фазовим станом наночастинок і плівок нових оксидних матеріалів, нанесених хімічними методами, для потреб гнучкої електроніки і геліоенергетики. Механізми ядроутворення та росту наночастинок СuОx, Zn2SnO4, ZnO:Cu, ZnO:Al(In) (проміжний)
  (науковий керівник – А.С. Опанасюк)

 34. Виконання завдань Перспективного плану розвитку наукового напряму «Технічні науки» Сумського державного університету (проміжний) 1 Створення систем прийняття рішень під час технологічної підготовки виробництва для виготовлення деталей шляхом механічного оброблення. 2 Розроблення ефективних методів діагностування технічного стану енергетичних машин та забезпечення вібраційної надійності роторних систем. 3 Створення ефективних засобів машинного навчання автономної бортової системи безпілотного літального апарата для розпізнавання наземних об’єктів
  (наукові керівники – І.В. Павленко, О.В. Івченко)

 35. Трансфер зелених інновацій в енергетиці України: мультиплікативна стохастична модель переходу до вуглецево-нейтральної економіки. Формування патернів трансферу енергетичних інновацій: методологія, світовий досвід, емпіричний аналіз (проміжний)
  (науковий керівник – Т.В. Пімоненко)

 36. За договором М/33-2022 від 23.05.2022 р. Трансформація фінансових ринків: відповідальне інвестування та Цілі сталого розвитку як елемент покращення системи охорони здоров’я. Моделювання інвестиційного гепу для досягнення цілей сталого розвитку та розроблення засобів його подолання (остаточний)
  (науковий керівник – О.Л. Пластун)

 37. Фрактальна модель трансформації фондового ринку України: соціально-відповідальне інвестування для досягнення цілей сталого розвитку. Обґрунтування ключових напрямів соціально-відповідального інвестування на фондовому ринку в Україні (проміжний)
  (науковий керівник – О.Л. Пластун)

 38. За договором М/2 -2022 від 01.08.2022 р. Біоенергетичні інновації в рециклінгу відходів та раціональному використанні природних ресурсів (остаточний)
  (науковий керівник – Л.Д. Пляцук)

 39. Встановлення механізмів взаємодії MXene з біологічними системами. Залежність біосумісності від структурних та хімічних властивостей MXene (проміжний)
  (науковий керівник – М.В. Погорєлов)

 40. За договором М/38 -2022 від 24.05.2022 р. Багатошарові нітридні покриття (TiNbMoTaW)N/WS2 на основі високоентропійного сплаву (остаточний)
  (науковий керівник – О.Д. Погребняк)

 41. За договором М/31-2022 від 23.05.2022 р. Вплив стехіометрії та напруги зміщення на мікроструктуру та трибомеханічні властивості наношарових покриттів WN/TiSiN з різною товщиною бішару (проміжний)
  (науковий керівник – О.Д. Погребняк)

 42. Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Математичні науки та природничі науки» Сумського державного університету (проміжний). Встановлення закономірностей взаємозв’язку між структурним і магнітним станами та електрофізичними і магнітними властивостями багатокомпонентних (середньо- і високоентропійних) плівкових сплавів та розробка методики формування багатокомпонентних плівкових наноматеріалів
  (науковий керівник – І.Ю. Проценко)

 43. Багатокомпонентні плівкові матеріали: кореляція між електрофізичними і магніторезистивними властивостями та концентрацією елементів. Електрофізичні і магніторезистивні властивості середньоентропійних (4-компонентних) сплавів (проміжний)
  (науковий керівник – С.І. Проценко)

 44. Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів. Розробка нових способів та методів взаємодії правоохоронних органів між собою, з фінансовими установами, іншими юридичними особами у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів (остаточний)
  (науковий керівник – О.М. Рєзнік)

 45. Мультишарові захисні покриття з покращеними фізико-механічними властивостями на основі нітридів високоентропійних сплавів. Виявлення загальних закономірностей формування структурно-фазового стану, хімічного складу та властивостей багатошарових захисних покриттів (остаточний)
  (науковий керівник – В.М. Рогоз)

 46. Застосування штучного інтелекту для забезпечення автоматизації і стандартизації системи Глісона при діагностиці раку передміхурової залози. Розробка діагностичного алгоритму на основі інформаційно-екстремального методу компараторного розпізнавання зображень та створення додаткових модулів уніфікації гістологічних зображень і оцінки біохімічних показників пацієнтів (проміжний)
  (науковий керівник – А.М. Романюк)

 47. Когнітивна модель комерціалізації інновацій в умовах Індустрії 4.0: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та комунікації. Формування параметрів системи комерціалізації інновацій в умовах світової відкритості ринків (проміжний)
  (науковий керівник – Л.Ю. Сагер)

 48. Детінізація та регуляторна ефективність екологічного оподаткування: оптимізаційне моделювання для забезпечення національної безпеки та раціонального природокористування. Обґрунтування каналів впливу екологічного оподаткування на забезпечення національної безпеки, раціонального природокористування, детінізації економіки (проміжний)
  (науковий керівник – Ярина САМУСЕВИЧ)

 49. Створення нових гранульованих матеріалів для ядерного палива та каталізаторів в активному гідродинамічному середовищі. Узагальнення і оцінювання результатів науково-дослідних робіт (остаточний)
  (науковий керівник – В.І. Склабінський)

 50. Фізико-хімічні аспекти формування композитного наноструктурованого біорозкладного матеріалу для лікування ушкоджених периферичних нервів. Синтез та вивчення основ формування наноструктурованих нервових провідників на основі біоматеріалів, модифікованих наночастинками неорганічного походження (проміжний)
  (науковий керівник – Л.Ф. Суходуб)

 51. Формування інструментарію детінізації економіки України на основі каузального моделювання траєкторій взаємодії фінансових посередників. Удосконалення інструментарію запобігання участі фінансових посередників у тіньових схемах (остаточний)
  (науковий керівник – І.В. Тютюник)

 52. Інноваційні трансформації в енергетиці для сталого розвитку та національної безпеки: smart-технології та екологічна відповідальність. Дослідження фундаментальних засад розбудови енергетичного сектору на принципах сталого та екологічно відповідального розвитку (проміжний)
  (науковий керівник – О.Ю. Чигрин)

 53. Інтелектуальні інформаційно-аналітичні технології і засоби представлення, оцінювання та управління енергетичною інфраструктурою країни. Методологія побудови інтелектуальних технологій підтримки прийняття рішень при управлінні енергетичною інфраструктурою. Експериментальні дослідження розроблених методів, інформаційних технологій та тестових задач їх апробації (остаточний)
  (науковий керівник – В.В. Шендрик)

 54. ЗПроцес формування нових екологічно безпечних добрив пролонгованої дії на основі сировини фосфоритових родовищ. Відпрацювання технології капсулювання фосфато-вмісним покриттям азотних мінеральних добрив в грануляторі з одержанням складних добрив (остаточний)
  (науковий керівник – Г.О. Яновська)

 55. Національна безпека через конвергенцію систем фінансового моніторингу та кібербезпеки: інтелектуальне моделювання механізмів регулювання фінансового ринку. Модернізація інструментарію протидії легалізації кримінальних доходів та кібершахрайствам (проміжний)
  (науковий керівник – Г.М. Яровенко)

2021 рік

 1. Small-scale energy-saving modules with the use of multifunctional devices with intensive hydrodynamics for the production, modification and encapsulation of granules
  (науковий керівник – А.Є. Артюхов)

 2. Experimental studies of the hydrodynamics of flow motion and heat and mass transfer processes in drying units using gravity shelf dryers (intermediate)
  (науковий керівник – А.Є. Артюхов)

 3. Обґрунтування теоретико-методологічних засад дослідження та розробка методичного інструментарію оцінювання поведінкових атракторів, що визначають макроекономічну стабільність країни (проміжний)
  (науковий керівник – А.В. Буряк)

 4. Методичний інструментарій узгодження соціо-еколого-економічних протиріч при мінімізації розривів енергоефективності (проміжний)
  (науковий керівник – Ю. В. Білан)

 5. Цифровізація освіти та цифрова інклюзія населення в системі формування міжсекторних економічних диспропорцій в контексті впливу на економічну, соціальну та інформаційну безпеку держави та регіонів (проміжний)
  (науковий керівник – Т. А. Васильєва)

 6. Економіко-математичне моделювання та прогнозування, розроблення методологічних та методичних засад створення дорожньої карти реформування системи охорони здоров’я в Україні з урахуванням поведінкових, соціальних, економічних та правових детермінант (проміжний)
  (науковий керівник – Т. А. Васильєва)

 7. Формування оптичної біосенсорної платформи на основі нанокомпозитів ZNO (остаточний)
  (науковий керівник – Вікторія Голубнича)

 8. Спрямований транспорт та дисипацiя енергiї в системах феромагнiтних наночастинок I магнiтних скiрмiонiв (остаточний)
  (науковий керівник – С. I. Денисов)

 9. Бортова система безпілотного літального апарату для автономного розпізнавання наземних малогабаритних об’єктів (остаточний)
  (науковий керівник – А.C. Довбиш)

 10. Розробка методики лімфотропного введення антибактеріальних препаратів при закритих травмах живота і гнійних, відносно обмежених захворюваннях черевної порожнини (гострий апендицит, апендикулярний інфільтрат, гострий панкреатит) (проміжний)
  (науковий керівник – І.Д. Дужий)

 11. Числовий аналіз несучої здатності та ротородинамічних характеристик комбінованих гідростатодинамічних та гідродинамічних опор з коченням для турбонасосних агрегатів рідинних ракетних двигунів (проміжний)
  (науковий керівник – А.В. Загорулько)

 12. Основи прийняття рішень при управлінні процесами життєвого циклу складних виробів та об’єктів військової техніки (остаточний)
  (науковий керівник – В. О. Залога)

 13. Розробка передумов генерації упорядкованих та рандомноорієнтованих 2d-матриць із електропровідного/природного полімерного розчину (поліпірол, поліанілін/хітозан, колаген) у комбінації з фібриновим біогелем (проміжний)
  (науковий керівник – С.Д. Кириленко)

 14. Моделювання сценаріїв розбудови розумних та екологічно безпечних енергетичних мереж (остаточний)
  (науковий керівник – С.І. Колосок)

 15. Встановлення характеристик функціонування літій іонних акумуляторів з електродами на основі отриманих пористих систем С, ZnO, C/ZnO і ZnO/NiO (остаточний)
  (науковий керівник – Г.С. Корнющенко)

 16. Формування науково-методичних підходів та розробка концепції обґрунтування забезпечення сестейнового розвитку та ресурсної безпеки (проміжний)
  (науковий керівник – О.В. Кубатко)

 17. Формалізація та оцінка якісних і кількісних параметрів визначення передумов та детермінантів здійснення злочинної діяльності у фінансовому секторі економіки україни (проміжний)
  (науковий керівник – О.В. Кузьменко)

 18. Отримання, дослідження властивостей і післяростова обробка шарів CdZnTeSe та CdMnTeSe (проміжний)
  (науковий керівник – Д.І. Курбатов)

 19. Імуногістохімічне дослідження тканин. Створення флюорофор-кон’югованих анти-ceacam антитіл (проміжний)
  (науковий керівник – М.С. Линдін)

 20. Формалізація параметрів моделі гальмування відтоку кваліфікованих кадрів та витоку компетенцій в контексті реформування системи освіти впродовж усього життя (проміжний)
  (науковий керівник – С.В. Лєонов)

 21. Формування ретроспективних портретів розвитку зеленого інвестування в україні, індексу соціальної відповідальності бізнесу та формування зеленого бренду країни (проміжний)
  (науковий керівник – І.О. Макаренко)

 22. Розробка концепціїфазового переходу до адитивної економіки (проміжний)
  (науковий керівник – Л.Г. Мельник)

 23. Синтез та оцінка композитного матеріалу з наночастинками (проміжний)
  (науковий керівник – Р.А. Москаленко)

 24. Дослідження магніторезистивних і магнітних властивостей багатокомпонентних сплавів (проміжний)
  (науковий керівник – С.О. Непийко)

 25. Оцінка токсичності та біосумісності модифікованихсплавів (остаточний)
  (науковий керівник – О.М. Олешко)

 26. Синтез та оптимізація властивостей сонячних елементів на основі гетеропереходу n-ZnO/p-Cu2ZnSn(S,Se)4, отриманих методом друку з використанням наночорнил (остаточний)
  (науковий керівник – А.С. Опанасюк)

 27. 1. Розроблення перспективних конструкцій насосного обладнання для потреб атомних енергетичних блоків України з підвищеною вібронадійністю та енергетичною ефективністю. 2. Створення випробувального стенду кіберзахищеної бортової системи безпілотного авіаційного комплексу для розпізнавання наземних природних, інфраструктурних об’єктів і транспортних засобів. (проміжний)
  (науковий керівник – І.В. Павленко)

 28. Концептуалізація сегменту соціально-відповідального інвестування як основи трансформації фондового ринку за фрактальною моделлю (проміжний)
  (науковий керівник – О.Л. Пластун)

 29. Трансформація фінансових ринків: відповідальне інвестування та цілі сталого розвитку як елемент покращення системи охорони здоров’я (остаточний)
  (науковий керівник – О.Л. Пластун)

 30. Біологічна ефективність застосування плазмової електрооксидаціі та золь-гель депозиції для створення функціональної поверхні імплантів (остаточний)
  (науковий керівник – М.В. Погорєлов)

 31. Встановлення закономірностей взаємозв’язку між структурним станом, механічними можливостями і режимами іонно-плазмової обробки нанокомпозитних карбонітридних покриттів та розробка технологічних основ і обладнання для іонно-плазмового азотування матеріалів
  (науковий керівник – О.Д. Погребняк)

 32. Біологічна ефективність застосування плазмової електрооксидаціі та золь-гель депозиції для створення функціональної поверхні імплантів (остаточний)
  (науковий керівник – О.Д. Погребняк)

 33. Магніторезистивні та магнітооптичні властивості композитних матеріалів з впровадженими наночастинками (остаточний)
  (науковий керівник – С.І. Проценко)

 34. Розроблення методичних засад для спільної дослідницької діяльності та вивчення складу фосфогіпсу різного генезису, його мікробіологічне дослідження як ресурсу поживних речовин для угрупувань мікроорганізмів у процесі анаеробного збродження органічних відходів (остаточний)
  (науковий керівник – Леонід Пляцук)

 35. Вивчення передумов вдосконалення методики взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів (проміжний)
  (науковий керівник – О.М. Рєзнік)

 36. Одержання багатошарових нітридних покриттів на основі нітридів високоентропійних сплавів при різних умовах осадження (проміжний)
  (науковий керівник – В.М. Рогоз)

 37. Номінативна та ідентифікаційна функції мови як механізм розвитку людини й нації в аспекті протидії маніпулятивним впливам (проміжний)
  (науковий керівник – В.О. Садівничий)

 38. Функціональна оптимізація траєкторії реформування системи екологічного оподаткування в Україні (остаточний)
  (науковий керівник – Я.В. Самусевич)

 39. Експериментальні дослідження активних гідродинамічних режимів та процесів, що супроводжують гранулоутворення за золь-гельною технологією (проміжний)
  (науковий керівник – В.І. Склабінський)

 40. Експериментальні дослідження активних гідродинамічних режимів та процесів, що супроводжують гранулоутворення за золь-гельною технологією (проміжний)
  (науковий керівник – І. В. Тютюник)

 41. Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціоеколого-економічних протиріч (остаточний)
  (науковий керівник – О.Ю. Чигрин)

 42. Аналітичні дослідження, формалізація та розробка прикладних основ побудови структурних, інформаційних та математичних моделей діяльності щодо прийняття рішень при управлінні енергетичною інфраструктурою (проміжний)
  (науковий керівник – В.В. Шендрик)

 43. Моделювання трансферу еко-інновацій в системі «Підприємство-регіон-держава»: вплив на економічне зростання та безпеку України (остаточний)
  (науковий керівник – О.В. Шкарупа)

 44. Визначення кількісного складу фосфатовмісного покриття і пластифікатору. Розробка основ технології капсулювання азотних мінеральних добрив на грануляторах окатування з одержанням складних добрив, проведення випробувань (проміжний)
  (науковий керівник – Г.О. Яновська)

 45. Обґрунтування концепції конвергенції системи фінансового моніторингу та кібершахрайств (проміжний)
  (науковий керівник – Г.М. Яровенко)

Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua