Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення Площа приміщень (кв.м.)
усього у тому числі
власних орендованих зданих у оренду
1. Навчальні приміщення, усього:
у тому числі:
36 751,4 36 751,4 0 0
- приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 20 328,9 20 328,9 0 0
- комп’ютерні лабораторії 4 143,9 4 143,9 0 0
- спортивні зали 12 278,6* 12 278,6* 0 0
2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників 9 469,3 9 469,3 0 0
3. Службові приміщення 10 474,2 10 474,2 0 0
4. Бібліотека, всього,
- у тому числі читальні зали
4 577,7
1 841,6
4 577,7
1 841,6
0 0
5. Гуртожитки 52 978,7 52 978,7 0 0
6. Їдальні, буфети 4 353,1 4 353,1 0 0
7. Профілакторії, бази відпочинку 4 032,8 4 032,8 0 0
8. Медичні пункти 342,0** 342,0** 0 0
9. Інші 68 595,3 68 595,3 0 0

 

Інформація про соціальну інфраструктуру

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
Кількість Площа (кв.м.)
1. Гуртожитки для студентів 9 52 978,7
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку - 7,9
3. Їдальні та буфети 24 4 353,1
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 4,9 -
5. Актові зали 3* 910,2*
6. Спортивні зали 33 11 229,6
7. Плавальні басейни 2 1 049,0
8. Інші спортивні споруди: 10 2 102,0
- стадіони 2 6 803,0
- спортивні майданчики 10 15 255,0
- корти 1 1 046,0
- тощо - -
9. Студентський палац (клуб) 1 418,4
10. Інші - -

 

Зведені відомості виконання ліцензійних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

Найменування показника (нормативу) Значення показника (нормативу) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення від нормативного
1. Забезпеченість навчальними приміщеннями для проведення освітнього процесу (кв. мет-рів на одну особу для фактичного континген-ту студентів) 2,4 3,8 +1,4
2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій) 30 53 +23
3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:      
- бібліотеки, у тому числі читального залу + + відповідає
- пунктів харчування + + відповідає
- актового чи концертного залу + + відповідає
- спортивного залу + + відповідає
- стадіону та/або спортивних майданчиків + + відповідає
- медичного пункту + + відповідає
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання освітніх програм + + відповідає

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua