Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення Площа приміщень (кв.м.)
усього у тому числі
власних орендованих зданих у оренду
1. Навчальні приміщення, усього:
у тому числі:
36 751,4 36 751,4 0 0
- приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 20 328,9 20 328,9 0 0
- комп’ютерні лабораторії 4 143,9 4 143,9 0 0
- спортивні зали 12 278,6* 12 278,6* 0 0
2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників 9 469,3 9 469,3 0 0
3. Службові приміщення 10 474,2 10 474,2 0 0
4. Бібліотека, всього,
- у тому числі читальні зали
4 577,7
1 841,6
4 577,7
1 841,6
0 0
5. Гуртожитки 52 978,7 52 978,7 0 0
6. Їдальні, буфети 4 353,1 4 353,1 0 0
7. Профілакторії, бази відпочинку 4 032,8 4 032,8 0 0
8. Медичні пункти 342,0** 342,0** 0 0
9. Інші 68 595,3 68 595,3 0 0

 

Інформація про соціальну інфраструктуру

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
Кількість Площа (кв.м.)
1. Гуртожитки для студентів 9 52 978,7
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку - 9
3. Їдальні та буфети 24 4 353,1
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 4,9 -
5. Актові зали 3* 910,2*
6. Спортивні зали 33 11 229,6
7. Плавальні басейни 2 1 049,0
8. Інші спортивні споруди:    
- стадіони 2 6 803,0
- спортивні майданчики 10 15 255,0
- корти 1 1 046,0
- тощо - -
9. Студентський палац (клуб) 1 418,4
10. Інші - -

 

Зведені відомості виконання ліцензійних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

Найменування показника (нормативу) Значення показника (нормативу) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення від нормативного
1. Забезпеченість навчальними приміщеннями для проведення освітнього процесу (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів) 2,4 4,2 +1,8
2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій) 30 61 +31
3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:      
- бібліотеки, у тому числі читального залу + + відповідає
- пунктів харчування + + відповідає
- актового чи концертного залу + + відповідає
- спортивного залу + + відповідає
- стадіону та/або спортивних майданчиків + + відповідає
- медичного пункту + + відповідає
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання освітніх програм + + відповідає

 

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua