Основне завдання – забезпечення адміністративного керівництва та підтримка забезпечення якості вищої освіти на всіх рівнях СумДУ.

Основні функції:

 • формування стратегії, політики, процедур та практик для академічного забезпечення якості вищої освіти в СумДУ;
 • впровадження стратегічних розробок, пов’язаних з якістю, в рамках процедур забезпечення якості, а також їх удосконалення відповідно до Стратегії розвитку СумДУ;
 • сприяння формуванню академічної культури якості в СумДУ;
 • аналіз та узагальнення стану якості вищої освіти в університеті на основі результатів акредитації освітніх програм Національним агенством забезпечення якості вищої освіти, розроблення пропозицій для розгляду Вченою радою університету, ректором та відповідними дорадчими органами щодо вдосконалення цієї діяльності з урахуванням новітніх освітніх технологій, формування відповідних рекомендацій та інших нормативних документів щодо її покращення;
 • розробка і супроводження процесів оцінки результатів навчання в СумДУ, а також супровідним цим процесам документів (шаблонів, методичних рекомендацій, тощо);
 • розробка політики та принципів щодо забезпечення якості роботи професорсько-викладацького складу;
 • координація роботи структурних підрозділів університету з питань якості освітнього процесу;
 • оперативне реагування (підготовка проєктів наказів та інших матеріалів з питань якості організації освітнього процесу) на виявлення порушення норм стандартів вищої освіти щодо організації освітнього процесу в університеті;
 • розробка плану заходів з моніторингу якості вищої освіти в СумДУ на навчальний рік;
 • розробка системи індикаторів, що характеризують стан якості вищої освіти в СумДУ;
 • формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості вищої освіти в СумДУ.

Організаційна структура Центру включає такі підрозділи:

Головна мета діяльності – забезпечення та супровід проведення моніторингу якості вищої освіти у різних її складових в університеті.

Основні завдання:

 • організація та проведення опитувань (анкетувань) здобувачів вищої освіти, аспірантів, слухачів програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, викладачів з питань якості організації освітнього процесу, випускників університету, представників ринку праці з питань якості навчальних програм та підготовленості випускників до професійної діяльності; аналіз результатів;
 • надання організаційної та методичної допомоги органам студентського самоврядування щодо проведення опитувань та анкетувань, організації конференцій «Навчальний процес очима студентів» та інших ситуаційних заходів з питань організації освітнього процесу;
 • аналіз якості проведення навчальних занять (організація відвідувань навчальних занять тощо);
 • аналіз успішності та досягнень здобувачів вищої освіти (результатів атестаційних заходів, екзаменаційних сесій тощо).

У своїй діяльності Бюро моніторингу керується чинним законодавством України, нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб, рішеннями та розпорядженнями студентського ректорату та Центр забезпечення якості вищої освіти Сумського державного університету.


Контактна інформація:

Начальник – Дейнека Ольга Валеріївна
тел.: +380 542 687828, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Головна мета діяльності – моніторинг забезпечення якості вищої освіти у різних її складових в університеті.

Основні завдання та функції:

 • організація та проведення моніторингових досліджень за допомогою програмного забезпечення для збору та обробки статистичних даних досліджень та оцінки якості вищої освіти, а саме:
 • спільно з БМ розробка структури та змісту інструментарію моніторингових досліджень;
 • спільно з БМ формування параметрів вибіркової сукупності соціологічних досліджень з метою забезпечення репрезентативності їх результатів та подання на затвердження Раді з якості університету;
 • забезпечення збору інформації та її первинна обробка;
 • передача інформації до БМ для її подальшого фахового опрацювання, аналізу отриманих результатів та формування звіту;
 • супроводження спільно з БМ опитувальних мереж (груп здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників тощо) під час моніторингових досліджень;
 • забезпечення технічного супроводу моніторингу якості вищої освіти університету, а саме:
 • внесення пропозицій щодо оптимізації програмного забезпечення для досягнення необхідного рівня моніторингових досліджень;
 • організаційне адміністрування програмного забезпечення фахівцями лабораторії, накопичення, збереження отриманих даних досліджень;
 • надання методичної допомоги з питань проведення тематичних опитувань та інших заходів моніторингу якості вищої освіти органам студентського самоврядування, радам з якості вищої освіти інститутів (факультетів) та іншим структурним підрозділам університету.

У своїй діяльності Лабораторія виміру керується чинним законодавством України, нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб, рішеннями та розпорядженнями студентського ректорату та Положенням про Центр забезпечення якості вищої освіти Сумського державного університету.


Контактна інформація:

Науковий керівник – Світайло Ніна Дмитрівна
Тел.: +380 542 687732, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Головна мета діяльності – участь в організації та проведенні оцінювання якості вищої освіти в СумДУ, інформування здобувачів вищої освіти про необхідність участі в анкетуванні та поширення основних засад академічної доброчесності серед студентства.

Основні завдання та функції:

 • проведення інформаційної кампанії серед студентів щодо їх опитування як дієвого інструменту впливу на освітній процес; участь в організації та проведенні опитувань здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін;
 • розроблення пропозицій щодо сприяння реалізації анкетування здобувачів вищої освіти та змісту анкети спільно з БМ;
 • організація та проведення фокус-груп, круглих столів, зустрічей, семінарів, диспутів спільно з БМ з питань якості вищої освіти;
 • інформування учасників освітнього процесу про результативність проведених заходів;
 • участь в процесі розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм та інших процедур забезпечення якості освітніх програм та освітньої діяльності університету та ін.;
 • формування та реалізація спільно з групою сприяння академічній доброчесності плану заходів студентського ректорату та Агенції з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти;
 • участь у створенні та вдосконаленні нормативної бази з питань академічної доброчесності та ін.

У своїй діяльності ЦЗЯВО керується чинним законодавством України, нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб, рішеннями та розпорядженнями студентського ректорату та Положенням про Центр забезпечення якості вищої освіти Сумського державного університету.


Контактна інформація:

Начальник центру – Люта Ольга Василівна
Тел.: +380 542 687883, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua