Основні завдання:

 • моніторинг якості освітньої діяльності університету в таких складових:
  • організація та проведення опитувань (анкетувань) здобувачів вищої освіти, аспірантів, слухачів програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, викладачів з питань якості організації освітнього процесу, випускників університету, представників ринку праці з питань якості навчальних програм та підготовленості випускників до професійної діяльності; аналіз результатів;
  • надання організаційної та методичної допомоги органам студентського самоврядування щодо проведення опитувань та анкетувань, організації конференцій «Навчальний процес очима студентів» та інших ситуаційних заходів з питань організації освітнього процесу;
  • аналіз якості проведення навчальних занять (організація відвідувань навчальних занять тощо);
 • моніторинг якості вищої освіти у таких складових:
  • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти (організація та проведення адміністративного (ректорського) контролю успішності здобувачів вищої освіти);
  • аналіз спішності та досягнень здобувачів вищої освіти (результатів атестаційних заходів, екзаменаційних сесій тощо);
 • координація роботи структурних підрозділів університету з питань якості освітнього процесу;
 • оперативне реагування (підготовка проєктів наказів та інших матеріалів з питань якості організації освітнього процесу) на виявлення порушення норм стандартів вищої освіти щодо організації освітнього процесу в університеті;
 • аналіз і узагальнення стану освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті, розроблення пропозицій для розгляду Вченою радою університету, ректором та відповідними дорадчими органами щодо вдосконалення цієї діяльності з урахуванням новітніх освітніх технологій, формування відповідних рекомендацій та інших нормативних документів щодо її покращення.

У своїй діяльності Бюро керується чинним законодавством України, нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб, рішеннями та розпорядженнями студентського ректорату та Положенням про Бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Контактна інформація:

Начальник – Рибіна Олена Іванівна
тел.: +380 542 687828, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні завдання:

 • організація та проведення моніторингових досліджень за допомогою програмного забезпечення для збору та обробки статистичних даних досліджень та оцінки якості освітньої діяльності, а саме:
  • спільно з Бюро моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (далі – БМ) розробка структури та змісту інструментарію моніторингових досліджень;
  • спільно з БМ формування параметрів вибіркової сукупності соціологічних досліджень з метою забезпечення репрезентативності їх результатів та подання на затвердження Раді з якості університету;
  • забезпечення збору інформації та її первинна обробка;
  • передача інформації до БМ для її подальшого фахового опрацювання, аналізу отриманих результатів та формування звіту;
  • супроводження спільно з БМ опитувальних мереж (груп здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників тощо) під час моніторингових досліджень;
 • забезпечення технічного супроводу моніторингу якості освітньої діяльності університету;
 • надання методичної допомоги з питань проведення тематичних опитувань та інших заходів моніторингу якості освітньої діяльності органам студентського самоврядування, радам з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інститутів (факультетів) та іншим структурним підрозділам університету.

У своїй діяльності Лабораторія керується чинним законодавством України, нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб, рішеннями та розпорядженнями студентського ректорату та Положення про Лабораторію виміру якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Контактна інформація:

Науковий керівник – Світайло Ніна Дмитрівна
Тел.: +380 542 687732, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні завдання:

 • проведення інформаційної кампанії серед студентів щодо їх опитування як дієвого інструменту впливу на освітній процес; участь в організації та проведенні опитувань здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін;
 • розроблення пропозицій щодо сприяння реалізації анкетування здобувачів вищої освіти та змісту анкети спільно з Бюро моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • організація та проведення фокус-груп, круглих столів, зустрічей, семінарів, диспутів спільно з Бюро моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти з питань якості освітньої діяльності;
 • інформування учасників освітнього процесу про результативність проведених заходів;
 • участь у процесі розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм та інших процедур забезпечення якості освітніх програм та освітньої діяльності університету;
 • формування та реалізація спільно з групою сприяння академічній доброчесності плану заходів студентського ректорату та Агенції з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти;
 • участь у створенні та вдосконаленні нормативної бази з питань академічної доброчесності та ін.

У своїй діяльності Агенція керується чинним законодавством України, нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, рішеннями та розпорядженнями студентського ректорату та Положенням про студентську агенцію співдії якості освіти.


Контактна інформація:

Начальник центру – Люта Ольга Василівна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua