Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.01


з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів

1

Нвосу
Джонатан Емека,

стажист кафедри управління Сумського державного університету

Оцінка впливу розвідки та видобутку нафти на довкілля та соціально-економічний розвиток регіону дельти Нігеру в Нігерії

текст дисертації

текст автореферату

к.е.н., доцент,

Швіндіна Ганна Олександрівна,

доцент кафедри управління, Сумський державний університет

кандидатська, 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

2 березня 2018 о 13.00,
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд. 412

д.е.н., старший науковий співробітник,

Жарова Любов Валеріївна, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу, Українсько-американський університет Конкордія

текст відгуку

к.е.н., доцент

Кулакова Світлана Юріївна, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

текст відгуку

2 Кубатко
Олександр Васильович, докторант кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету

Теоретико-методологічні засади розвитку еколого-економічних систем в умовах флуктуацій

 

Текст дисертації

Текст автореферату

доктор економічних наук,

Мельник Леонід Григорович,

професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

докторська,
08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
13 квітня 2018 р. о 13.00, за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд. 412

д.е.н., професор,

Веклич Оксана Опанасівна,  головний науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики і сталого розвитку, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

текст відгуку

д.е.н., професор,

Гринів Лідія Святославівна,  завідувач кафедри економіки України, Львівський національний університет імені Івана Франка

текст відгук

д.е.н., професор,

Лепейко Тетяна Іванівна,  завідувач кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

текст відгуку

3

Маслюк
Олена Володимирівна,

бухгалтер 1-ї категорії бухгалтерії Публічного акціонерного товариства «Насосенергомаш»

Економічна стійкість як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємств машинобудування

текст дисертації

текст автореферату

к.е.н., професор,

Гордієнко Микола Іванович,

завідувач кафедри економічного контролю і аудиту, Сумський національний аграрний університет

кандидатська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

20 квітня 2018 р. о 13.00,
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд. 412

д.е.н., професор,

Карпенко Наталія Володимирівна, завідувач кафедри маркетингу, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

текст відгуку

к.е.н., доцент

Кобєлєва Тетяна Олександрівна, доцент кафедри організації виробництва та управління персоналом, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

текст відгуку

4

Кононенко
Яна Володимирівна,

завідувач науково-дослідним сектором зовнішньоекономічної діяльності планово-економічного відділу Приватного акціонерного товариства «Ефект»

Економічне оцінювання ефективності експортно-імпортної діяльності промислових підприємств

текст дисертації

текст автореферату

Міщенко Володимир Акимович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидатська,
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

28 вересня 2018 о 13.00,
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд. 412

д.е.н., професор,

Кендюхов Олександр Володимирович, професор кафедри управління персоналом і маркетингу, Запорізький національний університет

текст відгуку

к.е.н.,

Ващенко Тетяна Володимирівна, асистент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет

текст відгуку

 

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік