Проміжний звіт (за рік)

 1. Розробка та створення дослідного устаткування вузла гранулювання з вібраційним впливом на струмінь розплаву, проведення випробувань
 2. Зв'язок алельного поліморфізму «генів ектопічної кальцифікації» з розвитком поширених серцево-судинних хвороб та їх ускладнень
 3. Одержання багатошарових наноструктурних покриттів на основі нітридів та карбідів перехідних металів при різних умовах осадження
 4. Електрофізичні властивості низькорозмірних метаматеріальних і металлодіелектричних систем мілліметрового-інфракрасного діапазонавхвиль
 5. Концептуальні засади євроінтеграційних процесів та громадянського суспільства в Україні
 6. Магнитные, тепловые и транспортные свойства периодически возбужденных систем ферромагнитных наночастиц
 7. Комплексна розробка методів підвищення ефективності оброблення важкооброблювальних матеріалів за рахунок удосконалення різальних інструментів та умов їх застосування
 8. Фундаментальні аспекти прийняття рішень в системі інструментального забезпечення машинобудівних виробництв
 9. Геометрия и топология подмноговидов и анализ на многовидах
 10. Створення та оптимізація властивостей фоточутливих елементів на основі плівок сульфідів (оксидів) олова та цинку (SnS2/SnS, ZnO(S)/SnS) / Вдосконалення технології отримання та післяростової обробки плівок сульфідів(оксидів) олова та цинку (SnS2, SnS, ZnO(S), Zn(Mg))
 11. Дослідження змін у кістках при переломах за умов використання наноматеріалів для метал-остеосинтезу з урахуванням функції м’язового апарату, «Вивчення особливостей міно-взривної травми та досвіду країн ЄС»
 12. Термодинамічна теорія фазових переходів між структурними станами межового мастила із урахуванням просторової неоднорідності / Феноменологічна теорія межового тертя між атомарно-гладкими твердими поверхнями із урахуванням просторової неоднорідності
 13. Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства
 14. Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі історичної пам’яті
 15. Структурні, оптичні та електричні характеристики тонких і товстих плівок твердих розчинів CdTe з ізовалентними домішками (Mn, Zn) для високоефективних детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементів
 16. Cинтeз, дocлiджeння тa oптимiзaцiя влacтивocтeй плiвoк xaлькoгeнiдiв кaдмiю тa цинку лeгoвaниx piдкіснозeмeльними тa iзoвaлeнтними дoмiшкaми
 17. Механізми формування універсальних сенсорів на основі анізотропних гетеропереходів ZnO/Cu2O(CuO) у вигляді наносистем типу нейронні мережі
 18. Розроблення та дослідження засобів місцевого призначення з гемостатичними властивостями для невідкладної допомоги та хірургії / Визначення особливостей гемостазу та регенерації в паренхіматозних органах при використанні хітозанових губок
 19. Розробка матеріалознавчих основ структурної інженерії вакуумно-плазмових надтвердих покриттів з метою досягнення необхідних функціональних властивостей
 20. Фізичні основи формування складу та властивостей наноструктурних боридних, нітридних та боридонітридних плівок перехідних металів для застосування у машинобудуванні
 21. Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики
 22. Вплив фізичних процесів на властивості спін-вентильних структур на основі плівок Fe, Co ТА Ag, Аu, Сu і магнітних наночастинок
 23. Вплив процесів гранулізації і спін-залежного розсіювання електронів на фізичні властивості плівкових твердих розчинів
 24. Удосконалення системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки України / Проведення системного аналізу фінансової системи України та суб’єктів її захисту
 25. Розробка та дослідження наноструктурованих апатит-біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини
 26. Морфофункціональний моніторинг стану органів і систем організму за умов порушення гомеостазу
 27. Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі «Держава-регіон-суб’єкт господарювання»
 28. Механіка руйнувань елементів конструкцій авіаційної та ракетно-космічної техніки типу композиційних пластин та оболонок з силовим набором
 29. Нерівноважна термодинаміка фрагментації металів і тертя просторово-неоднорідних межових мастил між поверхнями з нанорозмірними нерівностями
 30. Фундаментальні основи управління розвитком інноваційної культури промислових підприємств