Загальний обсяг держзамовлення

Кількість місць державного замовлення, виділеного МОН України для підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру СумДУ в 2018 році

№ п/п Шифр спеціальності Назва спеціальності Ліцензійний обсяг Кількість місць державного замовлення
Всього (осіб) у т.ч. за формами навчання
Денна Вечірня
1. 017 Фізична культура і спорт 19 2 2 0
2. 033 Філософія 15 1 1 0
3. 051 Економіка 76 12 7 5
4. 061 Журналістика 10 2 2 0
5. 071 Облік і оподаткування 20 3 1 2
6. 072 Фінанси, банківська справа та страхування 46 8 5 3
7. 073 Менеджмент 61 7 5 2
8. 075 Маркетинг 21 0 0 0
9. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 40 7 5 2
10. 081 Право 21 6 2 4
11. 091 Біологія 19 2 2 0
12. 104 Фізика та астрономія 41 4 4 0
13. 105 Прикладна фізика та наноматеріали 23 4 4 0
14. 113 Прикладна математика 13 1 1 0
15. 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 21 5 5 0
16. 132 Матеріалознавство 20 5 5 0
17. 133 Галузеве машинобудування 15 5 5 0
18. 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 15 1 1 0
19. 161 Хімічні технології та інженерія 10 1 1 0
20. 183 Технології захисту навколишнього середовища 10 5 4 1
21. 221 Стоматологія 20 1 1 0
22. 222 Медицина (терапевтичний профіль) 121 2 1 1
Профілактична медицина 0 0 0
Медицина (хірургічний профіль) 4 4 0
Теоретична медицина 10 8 2
23. 228 Педіатрія 22 2 2 0
Всього 100 78 22

 

Кількість місць державного замовлення, виділеного МОН України для підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру інших ЗВО в 2018 році

№ п/п Шифр спеціальності Назва спеціальності Кількість місць державного замовлення
Всього (осіб) у т.ч. за формами навчання
Денна Вечірня
НТУ "Харківський політехнічний інститут"
1. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1 1 0
Всього 1 1 0

Обсяг державного замовлення та ліцензійний обсяг підготовки докторів філософії у 2017 році

Галузь знань Шифр та назва спеціальності Назви освітньо-наукових програм Ліцензійний обсяг Обсяг державного замовлення
Денна ф.н. Вечірня ф.н.
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1. Природничі науки 104 Фізика та астрономія Фізична електроніка та іонно-променеві методи обробки матеріалів 41 1 0
Фізика конденсованого стану 2 0
2. 105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали 23 3 0
3. Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика 13 1 0
4. Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та інформаційні технології 21 7 0
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
5. Гуманітарні науки 033 Філософія Філософія 15 1 0
6. Журналістика 061 Журналістика Журналістика 10 2 0
МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
7. Освіта 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 19 3 1
8. Біологія 091 Біологія Біологія 19 2 0
9. Охорона здоров’я 222 Медицина Клінічна медицина (терапевтичний профіль) 121 4 0
Клінічна медицина (хірургічний профіль) 2 0
Профілактична медицина 1 0
Теоретична медицина 4 0
Клінічна медицина (педіатричний профіль) 1 0
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
10. Право 081 Право Право 21 2 2
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
11. Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Матеріалознавство 20 4 0
12. 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 15 9 0
13. Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 15 2 0
14. Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 10 1 1
15. Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 10 1 2
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ІМ. ОЛЕГА БАЛАЦЬКОГО ТА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ «УАБС»
16. Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка 76 1 2
Економіка природокористування 2 3
Економічна теорія 1 0
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 2 2
17. Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Гроші, фінанси і кредит 46 3 1
Фінансове посередництво 3 1
18. 073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування 61 1 0
Екологічний менеджмент 1 1
Управління інноваційною діяльністю 0 1
19. 075 Маркетинг Маркетинг 21 1 1
20. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво і торгівля 40 0 1
Біржова діяльність і торгівля 1 0
Всього 617 69 19

Обсяг державного замовлення на підготовку докторів філософії у 2017 році через аспірантуру інших ВНЗ – 2 місця:

  • Запорізький національний університет – спеціальність 035 Філологія
  • ДВНЗ Ужгородський національний університет – спеціальність 052 Політологія

Обсяг державного замовлення та ліцензований обсяг підготовки докторів філософії у 2016 році

Шифр та назва наукової спеціальності

Освітньо-наукова програма

Ліцензований обсяг

Розподіл місць державного замовлення за ОНП

Денна

Вечірня

033 Філософія

Філософія

15

0

0

051 Економіка

Економіка

76

1

0

Економіка природокористування

2

0

Економічна теорія

1

0

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

2

0

061 Журналістика

Журналістика

10

2

0

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Гроші, фінанси і кредит

46

1

0

Фінансове посередництво

2

0

073 Менеджмент

Менеджмент організацій та адміністрування

61

0

0

Екологічний менеджмент

1

0

Управління інноваційною діяльністю

0

0

075 Маркетинг

Маркетинг

21

2

0

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво і торгівля

40

1

0

Біржова діяльність і торгівля

1

0

081 Право

Право

21

4

3

091 Біологія

Біологія

19

2

2

104 Фізика та астрономія

Фізична електроніка та іонно-променеві методи обробки матеріалів

41

1

0

Фізика конденсованого стану

0

0

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали

23

1

0

113 Прикладна математика

Прикладна математика

13

0

0

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

21

8

0

132 Матеріалознавство

Матеріалознавство

20

2

0

133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

15

1

0

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15

1

0

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

10

0

0

183 Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

10

1

0

222 Медицина

Клінічна медицина (терапевтичний профіль)

121

7

0

Клінічна медицина

(хірургічний профіль)

1

0

Клінічна медицина

(педіатричний профіль)

1

0

Профілактична медицина

2

0

Теоретична медицина

3

0

Всього

598

51

5

Обсяг державного замовлення на підготовку докторів філософії у 2016 році через аспірантуру інших ВНЗ – 1 місце:

Запорізький національний університет – спеціальність 035 Філологія

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку кандидатів наук у 2015 році через аспірантуру СумДУ – 65 осіб, через аспірантуру інших ВНЗ – 4 особи.

Спеціальність підготовки через аспірантуру

Обсяг державного замовлення за формами підготовки, осіб

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

01.01.01 – математичний аналіз

1

-

01.04.01 - фізика приладів, елементів та систем

6

-

01.04.07 - фізика твердого тіла

7

-

05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

3

-

05.02.09 - динаміка та міцність машин

1

-

05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та інструменти

1

-

05.05.14 - холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання

1

-

05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

1

-

05.13.03 - системи та процеси керування

2

-

05.13.06 - інформаційні технології

3

-

05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології

1

-

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

1

-

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

3

1

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

1

-

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

2

-

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

-

1

10.02.01 - українська мова

1

-

10.02.04 - германські мови

2

-

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1

2

14.01.03 - хірургія

1

1

14.01.10 - педіатрія

1

1

14.01.13 - інфекційні хвороби

1

-

14.01.15 - нервові хвороби

1

1

14.01.38 - загальна практика - сімейна медицина

1

1

14.03.01 - нормальна анатомія

2

-

14.03.02 - патологічна анатомія

1

1

14.03.04 - патологічна фізіологія

5

-

21.06.01 - екологічна безпека

2

-

25.00.02 - механізми державного управління

2

-

27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій

1

-

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

1

-

Київський національний університет будівництва і архітектури

05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія

1

-

Харківська державна академія фізичної культури

24.00.01 - олімпійський і професійний спорт

1

-

Національний університет «Львівська політехніка»

05.16.01 - металознавство та термічна обробка металів

1

-

Відповідно до законодавства України підготовка аспірантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між вищими навчальними закладами, науковими установами та вступниками до аспірантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку кандидатів наук у 2014 році через аспірантуру СумДУ – 78 осіб, через аспірантуру інших ВНЗ – 4 особи.

Спеціальність підготовки через аспірантуру

Обсяг державного замовлення за формами підготовки, осіб

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла

1

-

01.04.01 - фізика приладів, елементів та систем

6

-

01.04.07 - фізика твердого тіла

3

-

03.00.02 - біофізика

1

-

03.00.07 - мікробіологія

1

1

05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

3

-

05.02.09 - динаміка та міцність машин

1

-

05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та інструменти

3

-

05.05.14 - холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання

4

-

05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

4

-

05.13.03 - системи та процеси керування

4

-

05.13.06 - інформаційні технології

6

1

05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології

2

-

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

2

-

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

3

-

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

2

-

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

2

-

10.02.01 - українська мова

1

-

10.02.04 - германські мови

1

-

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

-

1

14.01.01 - акушерство та гінекологія

2

-

14.01.02 - внутрішні хвороби

-

-

14.01.03 - хірургія

4

1

14.01.10 - педіатрія

3

-

14.01.13 - інфекційні хвороби

-

1

14.01.21 - травматологія та ортопедія

2

-

14.01.26 - фтизіатрія

1

1

14.01.27 - пульмонологія

-

1

14.01.38 - загальна практика - сімейна медицина

1

-

14.03.01 - нормальна анатомія

2

-

14.03.02 - патологічна анатомія

-

1

14.03.04 - патологічна фізіологія

2

-

14.03.06 - токсикологія

1

-

21.06.01 - екологічна безпека

1

-

27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій

1

-

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. К. Винниченка

13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика)

-

1

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

1

-

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

27.00.04 - теорія та історія журналістики

1

-

Бердянський державний педагогічний університет

10.02.15 – загальне мовознавство
- 1

Відповідно до законодавства України підготовка аспірантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між вищими навчальними закладами, науковими установами та вступниками до аспірантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку кандидатів наук у 2013 році – 113 осіб.

Спеціальність підготовки через аспірантуру

Обсяг державного замовлення за формами підготовки, осіб

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

01.01.01 - математичний аналіз

1

-

01.01.04 - геометрія та топологія

-

-

01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла

2

-

01.04.01 - фізика приладів, елементів та систем

7

-

01.04.02 - теоретична фізика

-

-

01.04.04 - фізична електроніка

1

-

01.04.07 - фізика твердого тіла

10

-

03.00.02 - біофізика

1

-

03.00.07 - мікробіологія

1

-

05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

5

-

05.02.08 - технологія машинобудування

-

-

05.02.09 - динаміка та міцність машин

7

-

05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та інструменти

3

1

05.05.13 - машини та апарати хімічних виробництв

-

-

05.05.14 - холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання

3

-

05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

4

-

05.13.03 - системи та процеси керування

9

-

05.13.06 - інформаційні технології

7

1

05.17.07 - хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів

-

-

05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології

4

-

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

2

-

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

4

1

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

1

-

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

3

-

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

1

-

10.02.01 - українська мова

2

1

10.02.04 - германські мови

4

-

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1

-

14.01.01 - акушерство та гінекологія

2

-

14.01.02 - внутрішні хвороби

1

-

14.01.03 - хірургія

2

2

14.01.10 - педіатрія

2

2

14.01.13 - інфекційні хвороби

1

-

14.01.38 - загальна практика - сімейна медицина

-

1

14.03.01 - нормальна анатомія

3

2

14.03.02 - патологічна анатомія

2

-

14.03.04 - патологічна фізіологія

3

-

14.03.06 - токсикологія

1

-

21.06.01 - екологічна безпека

2

-

25.00.02 - механізми державного управління

-

-

27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій

-

-

Відповідно до законодавства України підготовка аспірантів або докторантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між вищими навчальними закладами, науковими установами та вступниками до аспірантури або докторантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.