Вчена рада

Вчена рада є колегіальним органом управління Університету.

Головним завданням вченої ради Університету є вирішення найважливіших питань навчальної, навчально-методичної, наукової, виховної iкадрової політики Університету з метою якісної підготовки фахiвцiв, розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, проведенню виховної роботи серед молоді, поширенню наукових знань iздійсненню культурно-просвітницької дiяльностi.

Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради Університету входять за посадами: ректор, проректори, керівники факультетів, навчально-наукових інститутів, коледжів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, радник ректора, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування, наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених відповідно до визначених квот.

Вчена рада утворюється строком до 5 років, її кількісний і персональний склад затверджується наказом ректора.

Рішення вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора Університету.

 

Регламент роботи Вченої ради СумДУ

Склад Вченої ради

План роботи Вченої ради СумДУ

Рішення Вченої ради СумДУ

 

 

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (.pdf) (Наказ МОН України від 14 січня 2016 року, №13)

Зміни до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (.pdf) (Наказ МОН України від 06 лютого 2017 року, №174)