Статті

Архів

Наукова діяльність кафедри фізичного виховання і спорту

Статті в наукових фахових виданнях

 1. ВознийА.П. Методологічна роль теорії самоорганізації розвитку фізичної культури //Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку. – Кіровоград, КДПУ ім. В. Вінніченка, 2008.-част.1.-с.32-36

 2. Шепєлєв А.Є. Актуальні проблеми фізичної реабілітації, адаптивного фізичного виховання та спортивної медицини //Фахове видавництво. Молода спортивна наука України: Зб.наук.праць з галузі фізичної культури та спорту.Вип..13: У 4-х т.-Львів:НВФ”Українські технології,” 2009. – Т.3 . –204 с.

 3. Бурла А.О., Бурла А.О., Котов В.Ф. Управління тренувальним процесом юних біатлоністі //Фахове видавництво. Вісник Чернігівського педагогічного університету. Випуск 55 Т.1.Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів. 2009.-267 –271 с.

 4. Бурла А.О., Бурла А.О. Індивідуалізація спортивного тренування юних спортсменів//Наукова стаття. –Суми. Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка. 2009.-197-203 с.

 5. Возний А.П.,Корж С.О. Моделювання феномену живих сил людської тілесності в роботехніці. Тематичний збірник наукових праць інтелект особливість, цивілізація ДОННУЕТ,2010с.382-391.

 6. Бурла А.О. Спрямованість тренування юних біатлоністів у підготовчому і змагальному періоді. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. –К. Олімпійська література, 2010.

 7. Шепєлєв А.Є. Зміни мінерального складу довгих кісток скелета в умовах адаптації після впливу солей важких металів і динамічних фізичних навантажень. Збірник наукових праць у галузі фізичної культури та спорту ”Молода спортивна Україна”.Львів.-вип.№14т.3-2010,с.197-202.

 8. Долгова Н.О. Основні напрямки фізичного виховання та збереження здоров’я студентської молоді в Польщі. Видавн. СумДПУ ім.Макаренко “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”. Науковий журнал № 1(3) 2010.

 9. Долгова Н.О. Фізичне та валеологічне виховання університетської молоді в Україні та Польщі: етнокультурний концект. Видавн.СумДПУ ім.Макаренка “Педагогічні науки:теорія,історія,інноваційні технології”. Науковий журнал № 5(3) 2010.

 10. Бріжатий О.В., Юнак А. Біомеханічне обґрунтування вивчення техніки лижних ходів у шкільній системі фізичного виховання. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка. Вип. 91.: Серія Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧДПУ.- 2011.- №91. Т.1-С.513-515.

 11. Долгова Н.О. Ґенеза фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі // Науково-педагогічний журнал “Порівняльно-педагогічні студії” / гол. ред. Н. М. Бріт . - Умань: УДПУ ім. П. Тичини, 2012.

Статті в наукових міжнародних фахових виданнях

 1. Shepielev A.Y Antropometric features of women̕s team in biathlon / A.Y Shepielev // Physical activity and sport at university 2012, IV International conference 12 october – 2012 kauno technologies universitetas, Lithuania, 2012.-151-154 P.

Статті

 1. Долгова Н.О. Фізичне виховання як чинник формування здоров’я молоді в класичних університетах Польщі //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування” (20 - 21 квітня 2011 р., м. Суми). – С. 22 -24.

 2. Долгова Н.О. Діяльність університетських Центрів фізичного виховання в реалізації потреб і очікувань студентської молоді Польщі //Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах” (27 -28 жовтня 2011р., м. Вінниця).

 3. Король С.А. Шляхи вдосконалення організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів //Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю “Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України”, 28-29 квітня 2011 року, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка. (ст.81-84).

 4. Бурла А.О.,Кудренко А.І. Силова і швидкісно-силова підготовка юних біатлоністів у підготовчому і змагального періодів в річному циклі. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України.-Суми : СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2011, с. 258-264.

 5. Бурла А.О., Лянной М.О. Тактика застосування класичних і ковзарянських лижних ходів на різних ділянках дистанцій. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України.-Суми: СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2011. с. 252-258.

 6. Король С.А. Мотивація студентів технічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять / С.А.Король // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка – Чернігів. – Вип.91.- Т.1. -2011. - С. 235-238.

 7. Король С.А. Вивчення мотивації студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності:теоретичний аспект проблеми / С.А.Король, Т.О.Лоза// Спортивний вісник Придніпров’я. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державного інституту фізичної культури і спорту. - №2. -2011. – С. 116- 118.

 8. Долгова Н.О. Європейський вектор модернізації фізичного виховання та студентського спорту в польських університетах // Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации : материалы международной научно-практической конференции / отв. ред. В. М. Ефимова. –Симферополь: Апрель, 2012. – С. 92 - 97.

 9. Долгова Н.О. Інноваційні авторські програми з фізичного виховання та спорту в університетах Польщі: євроінтеграційний контекст// Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 квітня 2012 р. м. Умань) / ред. кол. : Н. С. Побірченко (голов. ред.) [та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. Ч. 2. - С. 39 – 42.

 10. Долгова Н.О. Нормативно-правова основа фізичного виховання в університетах Польщі та України: компаративний аналіз // Innowacje i badania naukowe, jak również ich zastosowanie w praktyce (Інновації та наукові дослідження, а також їх застосування на практиці). Materiały Miedzynarodovej Naukowi-Praktycznej Konferencji (29 – 31 mają 2012 r. m. Warszawa). – Warszawa : Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2012. – Cz. 2. – С. 44 – 46.

 11. Король С. А. Теоретико-методичні основи побудови фізкультурно-оздоровчої програми для студентів / С. А. Король // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України: матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми,19-20 квітня 2012 р.)- Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 104-107.

 12. Король С.А. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів технічних спеціальностей / С.А.Король // Молода спортивна наука України: [зб. наук. праць] – Львів: ЛДУФКіС. – Вип.16. –Т.2. – 2012. – С. 103-107.

- подано до друку статтю на тему “Теоретико-методичні основи побудови фізкультурно-оздоровчої програми для студентів” до збірнику матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України”, 19-20 квітня 2012 року, Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка.

Навчальні посібники

 1. Бріжата І.А., Бріжатий О.В. Навчально-дослідна робота майбутнього вчителя фізичної культури з профілактики шкільного спортивного травматизму. Глухів: ГНДПУ ім.. О.Довженка.- 2011. – 184 с.

 2. Бріжатий О.В., Грицай С.М. Методологія науковий досліджень у діяльності вчителя фізичної культури. Суми: “Мрія”ТОВ, 2011.- 226 с.

 3. Бріжатий О.В., Грицай С.М. Вимірювання та статистика у галузі “Фізична культура і спорт”. Суми: “Мрія” ТОВ, 2011.- 240 с.

Монографія

 1. Підлісний В.І., Бріжатий О.В., Леоненко А.В. Парадигма сокільського виховання майбутнього вчителя фізичної культури. Суми: Вид-во “МакДен”-2011. – 142с.

Тези в збірниках матеріалів наукових конференцій Сумського державного університету

 1. Марченко О.В. Бурла О.М., Малигін А.О. Як перебороти страх перед водою, при навчанні плавання . //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету.- Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- с. 155-158.

 2. Шугалій Д. студентка групи Ю-64.Науковий керівник Долгова Н.О. Перша долікарняна допомога при нещасних випадках //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету.- Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с. 159-160.

 3. Возний А.П. Синергетика и образование. //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- с. 161-163.

 4. Бурла Арт.О.,Бурла Ант.О. Нормування тренувального навантаження у підготовці спортсменів //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с. 137.

 5. Возний А.П.Физическая культура в вопросах синергетической парадигмы // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с.138-139.

 6. Деменко Д. студент групи ЕМ-41.Науковий керівник Сірик А.Є. Особливості підготовки лижників-спринтерів //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с. 140.

 7. Джима Ю. студентка групи ЖТ-81.Науковий керівник Сірик А.Є. Особенности соревновательной деятельности в биатлоне //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с. 141-142.

 8. Казнієнко Г. студентка групи ЕК-52. Науковий керівникШерстюк І.С. Підвищення фізичної активності студенток засобами аеробіки //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с. 143-144.

 9. Котов В.Ф. Фізична культура як складова загальної культури здоров я студентів //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с. 147-148.

 10. Марченко О.В. Основыпланированиятренировки высококвалифицированных пловцов//Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с. 149-150.

 11. Песоцький С.М. Моделирование тренировочного процесса в футболе (мини футболе) //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с. 151-152.

 12. Пономаренко О. студентка групи ІТ-71. Науковий керівник Долгова Н.О. Основи методики лікувальної фізкультури при артрозах //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с. 153.

 13. Синяцький К. студент групи Ю-85. Науковий керівник Бойко В.М.Тенденції популяризації українського біатлону //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету.- Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с. 156-157.

 14. Шамрай М. студентка групи Ю-64. Науковий керівник Сірик А.Є. Морально-вольова підготовка лижників-гонщиків //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с. 158.

 15. Пелещук М. студентка 4курсу. Науковий керівник Шепєлєв А.Є. Динаміка функціонального стану серцево-судинної системи студентів //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с. 161.

 16. Бурла А.О. Співвідношення засобів спеціальної підготовки у сучасному біатлоні //Матеріали Х всеукраїнської науково-практичної конференції.- Суми: Вид-во СумДУ, 2010,-с.145.

 17. Єрмоленко А., Ксенко В. студентки групи ПР-72. Науковийкерівник Долгова Н.О.Використання фізичної культури з метою оздоровлення організму людини. Матеріали науково-теоретичної конференції гуманітарного факультету . - Суми: Вид-во СумДУ, 2010,с.140.

 18. Пелєщук М. студентка 5 курс СумДУ. Науковий керівник Шепєлєв А.Є. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи студентів . Вид-во СумДУ. Матеріали науково-теоретичної конференції гуманітарного ф-ту. - Суми: Вид-во СумДУ, 2010,с.145.

 19. ДіденкоТ.О. студентка групи ЕТ-71. Науковий керівникСірик А.Є. Шляхи вдосконалення фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Вид-во СумДУ. Матеріали науково-теоретичної конференції гуманітарного ф-ту.-Суми:Вид-во СумДУ, 2010,с.136.

 20. Шерстюк І.С. Підвищення ефективності самостійних занять фізичними вправами студентів. Вид-во СумДУ. Матеріали науково-теоретичної конференції гуманітарного ф-ту. -Суми:Вид-во СумДУ, 2010,с.144.

 21. Берест Ю.К. Физическое воспитание в процессе адаптации студентов первого курса. Вид-во СумДУ. Матеріали науково-теоретичної конференції гуманітарного ф-ту. -Суми:Вид-во СумДУ, 2010,с.132.

 22. Берест Ю.К. Состояние и совершенствование учебного процесса по физическому воспитанию в современных условиях. Вид-во СумДУ. Матеріали науково-теоретичної конференції гуманітарного ф-ту. -Суми:Вид-во СумДУ, 2010,с.133.

 23. Марченко О.В. К вопросу раннего обнаружения пере тренированности в спортивном плавании. Вид-во СумДУ. Матеріали науково-теоретичної конференції гуманітарного ф-ту.-Суми:Вид-во СумДУ, 2010,с.139.

 24. Кравченко А. студент групи ЖТ-62, Назаренко Т. студент групи ЖТ-61. Науковий керівник Денисенко В.І., Пєсоцький С.М. Взлёт футбольного клуба “СумДУ” в студенческом футзале Украины. Вид-во СумДУ. Матеріали науково-теоретичної конференції гуманітарного ф-ту. -Суми:Вид-во СумДУ, 2010,с.142.

 25. Долгова Н.О. Новітні технології організації фізичного виховання: досвід Польщі. -Суми:Вид-во СумДУ, 2011,с.27.

 26. Короткова Е студентка групи МК-01. Науковий керівник Долгова Н.О. Біологічно активні добавки: за і проти. -Суми:Вид-во СумДУ,2011,с.35.

 27. Поддубний А.М. студент 3-го курсу медичного інституту СумДУ. Науковий керівник Возний А.П. Биоэтика – как учение о сохранении жизни. -Суми:Вид-во СумДУ, 2011, с.61.

 28. Король С.О. Проблеми організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. -Суми:Вид-во СумДУ, 2011, с.31.

 29. Пелєщук М. студентка групи ЛД-52. Науковий керівник Шепєлєв А.Є. Вплив різних факторів на соматотипологічні ознаки. -Суми:Вид-во СумДУ, 2011, с.66.

 30. Долгова Н.О. Фізична та валеологічна підготовка студентської молоді в Україні та Польщі в концесії етнокультури. Видавництво СумДПУ ім. Макаренка. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції “Теорія та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті євроінтеграції”. Вид-во: Суми, 2010.

 31. Кошиль А. студ. ІУ курсу. Науковий керівник Шепєлєв А.Є. Антропометрична характеристика студентів університету. Матеріали науково-практичних конференцій студентів,молодих вчених, лікарів та викладачів Суми, 2011, Медичний інститут, частина № 1, с. 82.

 32. Король С.А. Спортивне орієнтування як форма проведення фізкультурно-оздоровчих занять для студентів технічних спеціальностей ВНЗ. Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів “Молода наука Волині:пріоритети та перспективи досліджень”, 10-11 травня 2011 року ,Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. (ст. 265-266).

Участь у наукових конференціях

 1. Міжнародна науково–практична конференція “Технології управління освітніми закладами”присвячена пам’яті А. С. Макаренка. (11 – 12 березня 2011р., м. Полтава ПНПУ ім. В. Г. Короленка ).

 2. Регіональний науково-практичний семінар “Управління проектами: проблеми та перспективи розвитку” ( 12 березня 2011р., м. Полтава ПНПУ ім. В. Г. Короленка).

 3. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів “Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування”(20 - 21 квітня 2011 р., м. Суми СДПУ імені А. С. Макаренка).

 4. Всеукраїнська науково-практична конференція “Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах”(27 -28 жовтня 2011р., м. Вінниця ВОІПОПП).

 5. Участь в VI Міжнародній науково-практичній конференції “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (24 – 26 листопада 2011р., м. Київ АПН України).

 6. Міжнародна науково-практична конференція “Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура” (26 – 27 квітня 2012 р., м. Умань УДПУ імені П.Тичини).

 7. Доповідь – Євроінтеграційний контекст впровадження інноваційних авторських програм з фізичного виховання та спорту в університетах Польщі.

 8. Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів співробітників та студентів Сумського державного університету (24 квітня 2012 р., м. Суми Сумський державний університет). Доповідь – Аналіз нормативно-правової основи фізичного виховання в університетах Польщі.

 9. Міжнародна науково-практична конференція “Innowacjeibadanianaukowe, jakrównież ichzastosowaniewpraktyce”/ Інновації та наукові дослідження, а також їх застосування на практиці. (29.05.2012 - 31.05.2012 р.RzeczpospolitaPolska,Warszawa/ Польща, Варшава). Доповідь – Компаративний аналіз нормативно-правової основи фізичного виховання в університетах Польщі та України.

 10. Міжнародна конференція “Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації”(13 – 15 вересня 2012 р., м. Алушта – Форос. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського).Доповідь – Європейський вектор модернізації фізичного виховання та студентського спорту в польських університетах.

 11. XI Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України” (28-29 квітня 2011 року, Сумський державний університет імені А.С.Макаренка) з доповіддю на тему “Шляхи вдосконалення організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів” (отримала сертифікат учасника конференції).

 12. V Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів “Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень”(10-11 травня 2011 року, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк) з доповіддю на тему “Спортивне орієнтування як форма проведення фізкультурно-оздоровчих занять для студентів технічних спеціальностей ВНЗ”(отримала сертифікат учасника конференції).

 13. IV Міжнародна наукова конференція пам’яті А.М. Лапутіна “Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту” (20-21 жовтня 2011 року, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка) з доповіддю на тему: “Мотивація студентів технічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять” (отримала сертифікат учасника конференції).

 14. Міжнародна науково-практична конференція “Фізичне виховання різних груп населення: стан, проблеми та перспективи”(27-28 жовтня 2011 року, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту) з доповіддю на тему: “Вивчення мотивації студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності: теоретичний аспект проблеми” (отримала сертифікат учасника конференції).

 15. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференції “Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України”, що відбулась 19-20 квітня 2012 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка. Виступила з доповіддю на тему: “Теоретико-методичні основи побудови фізкультурно-оздоровчої програми для студентів” (отримала сертифікат).

 16. ІV Міжнародна наукова конференції пам’яті А.М. Лапутіна “Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту”, що відбулася 20-21 жовтня 2011 року в Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка. Виступила з доповіддю на тему: “Мотивація студентів технічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять” (отримала сертифікат).

 17. міжнародна науково-практична конференції “Фізичне виховання різних груп населення: стан, проблеми та перспективи», що відбулася 27-28 жовтня 2011 року в Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту. Виступила з доповіддю на тему: “Вивчення мотивації студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності: теоретичний аспект проблеми” (отримала сертифікат).

 18. XVІ Всеукраїнська наукова конференція “Молода спортивна наука України”, що відбулася 28-31 березня 2012 року в Львівському державному університеті фізичної культури. Виступила з доповіддю на тему: “Професійно-прикладна фізична підготовка студентів технічних спеціальностей” (отримала сертифікат).

Методичні вказівки

 1. Заікін Є.І Методичні вказівки на тему: “Методика навчання студентів вищих навчальних закладів елементів гри в баскетбол” // Методичні вказівки. Кафедра фізичного виховання. - Суми Видавництво СумДУ,2009. – 39 с.

 2. Денисенко В.І.,Пєсоцький С.М.,Левковець О.Г.,Шумило О,П. Методичні рекомендації на тему: “ Тактические оборонительные действия игры в футзале”. Вид-во СумДУ. Суми, 2010, с.40.

 3. Шепєлєв А.Є. Методичні рекомендації до практичних занять на тему “Волейбол” з дисципліни “Фізичне виховання” для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання та викладачів. Вид-во СумДУ. Суми, 2010, с.102.

 4. Шепєлєв А.Є., Сікора В.І, Устянський О.А.,Ільїн П.М., Погорєлов А.П. Методические указания для студентов “Опорно-двигательный аппарат по курсу Анатолия Шепелева”. Вид-во СумДУ. Суми, 2010, с.45.

 5. Шепєлєв А.Є. Методические рекомендации к самостоятельным и практическим занятиям для освобожденных студентов и специальной медицинской группы по дисциплине “Физическое воспитание” -Суми: СумДУ, 2011. – с.43.

 6. Денісенко В.І., Пєсоцький С.М., Котов В.Ф. Методическая разработка на тему «Техника и тактика игрыв бадминтон»- Сум: СумДУ, 2011.-25 с.

 7. Денісенко В.І., Індик П.М., Шепєлєв А.Є. Методические рекомендации к практическим занятиям на тему «Техника игры в флорбол». –Суми: СумДУ, 2011.-49 с.

 8. Івченко В.О., Шепєлєв А.Є. Методические указания на тему «Атлетическая гимнастика как средство общей физической подготовки и укрепления здоровья в академических группах при проведении занятий в атлетическом зале». – Суми: СумДУ, 2011.-22 с.

 9. Івченко В.О., Шепєлєв А.Є. Методичні вказівки на тему «Робоча навчальна програма спортивної секції «Атлетична гімнастика». –Суми: СумДУ, 2011.-23 с.