Сумський державний унiверситет

  1. Ліцензія Сумського державного університету:
  2. Сертифікати про акредитацію спеціальностей станом на 24.05.2017
  3. Атестований Мiнiстерством освiти i науки України (свiдоцтво про атестацiю ФД-П №191141 вiд 15.05.2000).
Шифр та найменування галузі знань
Переліку-2015
(Переліків-2006, 2010)
Шифр та найменування спеціальності
за Переліком-2015
(напряму підготовки за Переліком-2006 та спеціальності за Переліком-2010)
Рівень вищої освіти
(Б-бакалавр,
С-спеціаліст,
М-магістр)
Рік прийому
01 Освіта 017 Фізична культура і спорт Б, М з 2016
0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 6.010202 Спорт Б до 2016
02 Культура і мистецтво 028 Менеджмент соціокультурної діяльності Б з 2017
03 Гуманітарні науки 035 Філологія Б, С, М з 2016
0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія Б до 2016
7/8.02030304 Переклад С, М до 2016
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Б, С, М з 2016
0305 Економіка та підприємництво 6.030502 Економічна кібернетика Б до 2016
8.03050201 Економічна кібернетика М до 2016
6.030504  Економіка підприємства Б до 2016
7/8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) С, М до 2016
1801 Специфічні категорії 8.18010017 Економіка довкілля і природних ресурсів М до 2016
053 Психологія Б
056 Міжнародні економічні відносини Б, М для 2016
0305 Економіка та підприємництво 6.030503 Міжнародна економіка Б для 2016
8.03050301 Міжнародна економіка М для 2016
06 Журналістика 061 Журналістика Б, С, М з 2016
0303 Журналістика та інформація 6.030301 Журналістика Б до 2016
7/8.03030101 Журналістика (за видами) С, М до 2016
6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю Б до 2016
1801 Специфічні категорії 8.18010019 Медіа-комунікації М до 2016
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Б, М з 2016
0305 Економіка та підприємництво 6.030509 Облік і аудит Б до 2016
8.03050901 Облік і аудит М до 2016
072 Фінанси, банківська справа та страхування Б, С, М з 2016
6.030508 Фінанси і кредит Б до 2016
7/8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) С, М до 2016
8.03050802 Банківська справа М до 2016
073 Менеджмент Б, С, М з 2016
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент Б до 2016
7/8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) С, М до 2016
1801 Специфічні категорії 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою М до 2016
8.18010012 Управління інноваційною діяльністю М до 2016
7/8.18010013 Управління проектами С, М до 2016
8.18010016 Бізнес-адміністрування М до 2016
074 Публічне управління та адміністрування Б, М для 2016
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент Б до 2016
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) М до 2016
1501 Державне управління 8.15010002 Державна служба М до 2016
1801 Специфічні категорії 8.18010018 Адміністративний менеджмент М до 2016
075 Маркетинг Б, С, М з 2016
0305 Економіка та підприємництво 6.030507 Маркетинг Б до 2016
7/8.03050701 Маркетинг С, М до 2016
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Б, С, М з 2016
6.030504 Економіка підприємства Б до 2016
7/8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) С, М до 2016
1801 Специфічні категорії 8.18010009 Біржова діяльність М до 2016
08 Право 081 Право Б, С, М з 2016
0304 Право 6.030401 Правознавство Б до 2016
7/8.03040101 Правознавство С, М до 2016
1801 Специфічні категорії 8.18010011 Інтелектуальна власність М до 2016
10 Природничі науки 101 Екологія Б, С, М з 2017
0401 Природничі науки 7/8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища С, М до 2016
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Б, С, М з 2016
0402 Фізико-математичні науки 6.040202 Механіка Б до 2016
7/8.04020203 Комп’ютерна механіка С, М до 2016
0403 Системні науки і кібернетика 6.040301 Прикладна математика Б до 2016
7/8.04030101 Прикладна математика С, М до 2016
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології Б, С, М для 2016
122 Комп'ютерні науки Б, С, М з 2017
0403 Системні науки і кібернетика 6.040302 Інформатика Б до 2016
7/8.04030201 Інформатика С, М до 2016
8.04030204 Інформаційно-комунікаційні технології М до 2016
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп'ютерні науки Б до 2016
7/8.05010102 Інформаційні технології проектування С, М до 2016
125 Кібербезпека Б з 2017
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Б, С, М з 2016
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка Б до 2016
7/8.05050201 Технології машинобудування С, М до 2016
7/8.05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика С, М до 2016
132 Матеріалознавство Б, М з 2016
0504 Металургія та матеріалознавство 6.050403 Інженерне матеріалознавство Б до 2016
8.05040301 Прикладне матеріалознавство М до 2016
133 Галузеве машинобудування Б, С, М з 2016
0504 Металургія та матеріалознавство 6.050503 Машинобудування Б до 2016
7/8.05050301 Металорізальні верстати та системи С, М до 2016
7/8.05050302 Інструментальне виробництво С, М до 2016
7/8.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів С, М до 2016
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Б, С, М з 2016
0507 Електротехніка та електротехнології 6.050701 Електротехніка та електротехнології Б до 2016
7/8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами) С, М до 2016
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування Б, М з 2016
0506 Енергетика та енергомашинобудування 6.050604 Енергомашинобудування Б до 2016
8.05060403 Холодильні машини і установки М до 2016
8.05060405 Компресори, пнемоагрегати та вакуумна техніка М до 2016
144 Теплоенергетика Б, М з 2016
6.050601 Теплоенергетика Б до 2016
8.05060105 Енергетичний менеджмент М до 2016
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Б, С, М з 2016
0502 Автоматика та управління 6.050201 Системна інженерія Б до 2016
7/8.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика С, М до 2016
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка С, М з 2016
1801 Специфічні категорії 7/8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація С, М до 2016
153 Мікро- та наносистемна техніка Б, М з 2016
0508 Електроніка 6.050801 Мікро- та наноелектроніка Б до 2016
8.05080102 Фізична та біомедична електроніка М до 2016
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія Б з 2017
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка Б, С, М з 2016
0508 Електроніка 6.050802 Електронні пристрої та системи Б до 2016
7/8.05080201 Електронні прилади та пристрої С, М до 2016
7/8.05080202 Електронні системи С, М до 2016
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 172 Телекомунікації та радіотехніка Б з 2016
6.050903 Телекомунікації Б до 2016
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища Б з 2016
0401 Природничі науки 6.040106  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Б до 2016
22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія С, М з 2016
1201 Медицина 7.12010005 Стоматологія С до 2016
222 Медицина С, М з 2016
7/8.12010001 Лікувальна справа С,М до 2016
7.12010003 Медико-профілактична справа С до 2016
227 Фізична реабілітація Б для 2016
227 Фізична терапія, ерготерапія Б з 2017
0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 6.010203 Здоров'я людини Б до 2016
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Б з 2016
1301 Соціальне забезпечення 6.130102 Соціальна робота Б до 2016
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Б, М з 2017
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент Б до 2016
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) М до 2016
1501 Державне управління 8.15010002 Державна служба М до 2016
1801 Специфічні категорії 8.18010018 Адміністративний менеджмент М до 2016
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Б, М з 2017
0305 Економіка та підприємництво 6.030503 Міжнародна економіка Б до 2016
8.03050301 Міжнародна економіка М до 2016