6.020303 - Філологія

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 6102  7038  196  2850                
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1053  1134  31,5  470                
1 Історія України     1     81   90   2,5   30   2,5              
2 Культурологія     2     54   54   1,5   20     1,5            
3 Психологія особистостi     2     54   54   1,5   20     1,5            
4 Економічна теорія   6       108   108   3   40             3    
5 Логіка     2     27   36   1   10     1            
6 Філософія та релігієзнавство   3       81   162   4,5   70       4,5          
7 Релігієзнавство     4     54   0   0   0                
8 Етика і естетика     6     27   36   1   20             1    
9 Політологія     5     81   90   2,5   30           2,5      
10 Соціологія     5     81   90   2,5   30           2,5      
11 Правознавство     5     81   90   2,5   40           2,5      
12 Екологiя     5     54   54   1,5   20           1,5      
13 Безпека життєдiяльностi     4     54   54   1,5   20         1,5        
14 Фізичне виховання     2,4     216   216   6   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
ПН
Цикл природничо-наукової підготовки
 4563  5310  147,5  2220                
1 Вступ до мовознавства   1       54   90   2,5   30   2,5              
2 Iсторiя зарубiжної лiтератури   2   1     243   252   7   110   4   3            
3 Латинська мова   2   1     108   108   3   50   1,5   1,5            
4 Практичний курс англiйської мови   1,2, 3, 4,5,6, 7;8Ді       1674   1872   52   730   12   9   5   6   4   4,5   5,5   6
5 КР з англійської фiлологiї       7   54   54   1,5   0               1,5  
6 Порiвняльна лексикологiя   3       54   72   2   30       2          
7 Порiвняльна стилiстика англiйської та української мов   7       54   72   2   40               2  
8 Порiвняльна граматика англiйської та украiнської мов     7     54   72   2   30               2  
9 Практичний курс другої iноземної (нiмецької) мови   3, 5, 6, 7Ді   2,4     1215   1368   38   580     7,5   4   7   4   4,5   6   5
10 Лiнгвокраїнознавство англомовних країн     1     81   90   2,5   40   2,5              
11 Лiнгвокраїнознавство країн другої iноземної(нiмецької) мови     3     54   72   2   30       2          
12 Основи теорiї мовної комунiкацiї     3     54   72   2   30       2          
13 Iсторiя англiйської мови   4       54   54   1,5   20         1,5        
14 Вступ до перекладознавства     2     54   72   2   30     2            
15 Основи iнформатики та прикладної лiнгвiстики     3     54   72   2   40       2          
16 Практика перекладу з основної (англiйської) мови   4, 5, 6, 7, 8   3     513   684   19   330       3   6   3,5   3,5   1,5   1,5
17 Сучасна українська мова   2   1     135   180   5   80   2,5   2,5            
18 Сучасна українська література     5     54   54   1,5   20           1,5      
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 486  594  16,5  160                
1 Основи наукових дослiджень         18   18   0,5   10           0,5      
2 Методологiчнi проблеми перекладознавства     3     18   18   0,5   10         0,5        
3 Динамiка розвитку перекладацьких принципiв в iсторичному аспектi     3     18   36   1   10       1          
4 Основи редагування перекладiв     4     18   54   1,5   20         1,5        
5 Критика i редагування художнього перекладу     7     18   18   0,5   10               0,5  
6 Iсторiя перекладу     5     18   18   0,5   10           0,5      
7 Сучасна лiтература країн, мови яких вивчаються     4     18   18   0,5   10         0,5        
8 Проблеми соц. варiювання мови в аспектi перекладу     3     18   18   0,5   10       0,5          
9 Граматичнi проблеми перекладу     4     27   36   1   10         1        
10 Переклад дiлового мовлення     7     18   54   1,5   20               1,5  
11 Проблеми перекладу науково-технiчної лiтератури     3     27   36   1   10       1          
12 Дисципліни спеціалізації:         270*   270*   7,5*   0                
13 Українське дiлове мовлення     3     54   54   1,5   10       1,5          
14 Термiнологiя англiйської мови     7     54   54   1,5   20               1,5  
15 Перекладацька практика     8     162   162   4,5   0           2   2,5    
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
 1404  1278  35,5  480                
ВВ
Дисципліни за вибором ВНЗ
 648  522  14,5  220                
1 Методика викладання iноземної мови   7         36   1   20               1  
2 Педагогiка     6       72   2   30             2    
3 Теоретична фонетика     3       36   1   10         1        
4 Теоретична граматика     4       72   2   40         2        
5 Спецроздiли перекладу     6       126   3,5   60             3,5    
6 Основи синхронного перекладу     7       72   2   40               2  
7 Охорона працi     8       36   1   20                 1
8 Кваліфікаційна робота бакалавра       8     72   2   0                 2
Дисципліни за вибором студента
 756  756  21  260           5   5,5   5   5,5
Практична підготовка
   216  6                   6
Державна атестація
   108  3                   3
Всього за навч.планом підгот. бакалавра
 7506  8640  240  3330   29   31   30   30   30   30   30   30

* - підсумкове значення з модулів навчальної дисципліни

** - навчальні практики проводяться в літній період відповідно до графіка навчального процесу, атестація з відповідної практики здійснюється в першому модульному циклі наступного семестру.