6.030601 - Менеджмент і адміністрування

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 4644  6120  170  2520                
ГС
Цикл гуманітарної підготовки
 1242  1476  41  580                
1 Філософія та релігієзнавство     2     162   162   4,5   70     4,5            
2 Логіка     1     54   54   1,5   20   1,5              
3 Релігієзнавство     2       0   0   0                
4 Етика й естетика     3     54   72   2   30       2          
5 Культорологія     1     54   54   1,5   20   1,5              
6 Основи психології та педагогіки     4     81   90   2,5   30         2,5        
7 Політологія     1     81   90   2,5   30   2,5              
8 Соціологія     1     81   90   2,5   30   2,5              
9 Українська мова професійного спілкування     2     54   54   1,5   20     1,5            
10 Правознавство     1     81   90   2,5   40   2,5              
11 Іноземна мова професійного спілкування   4   1,2,3     216   360   10   120   2,5   2,5   2,5   2,5        
12 Фізична культура та психофізичний тренінг     2,4     216   216   6   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
13 Безпека життєдіяльності     3     54   54   1,5   20       1,5          
14 Історія України     1     54   90   2,5   30   2,5              
ПН
Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
 1431  2070  57,5  870                
15 Вища математика:   1,2       162   216   6   100   3   3            
16 Математичне програмування     4     54   90   2,5   40         2,5        
17 Теорія ймовірностей і математична статистика     2     54   126   3,5   60     3,5            
18 Дослідження операцій     3     81   108   3   50       3          
19 Економетрія     3     81   72   2   30       2          
20 Основи економічної теорії   2   1     135   234   6,5   100   3   3,5            
21 Макроекономіка     3     81   180   5   70       5          
22 Мікроекономіка     3     108   180   5   70       5          
23 Статистика   3       135   180   5   70       5          
24 Теорія економічного аналізу   6       81   126   3,5   60             3,5    
25 Інформатика та комп'ютерна техніка     1,2   2   216   252   7   90   4   3            
26 Комп'ютерні мережі та телекомунікації     2     108   108   3   40     3            
27 Системи технологій   2       81   144   4   70     4            
28 Основи екології     3     54   54   1,5   20       1,5          
ПП
Цикл професійнї та практичної підготовки
 1971  2574  71,5  1070                
1 Економіка підприємства     4     135   180   5   80         5        
2 Гроші та кредит     4     108   180   5   80         5        
3 Фінанси     4     81   180   5   80         5        
4 Фінанси підприємств   6       81   108   3   50             3    
5 Бухгалтерський облік   5       108   180   5   70           5      
6 Аудит     8     81   108   3   40                 3
7 Міжнародні економічні відносини     5     108   180   5   70           5      
8 Підприємницьке право     7     108   108   3   40               3  
9 Маркетинг   5       135   180   5   70           5      
10 Логістика   7       81   90   2,5   40               2,5  
11 Контролінг   7       81   90   2,5   40               2,5  
12 Основи менеджменту   4   5   5   162   216   6   80         4   2      
13 Операційний менеджмент   5       108   108   3   40           3      
14 Управління персоналом   7   6     162   216   6   80             3   3  
15 Інформаційні системи в менеджменті     7     108   108   3   50               3  
16 Організація праці менеджера     8     108   108   3   50                 3
17 Основи зовнішньоекономічної діяльності   6       108   126   3,5   50             3,5    
18 Трудове право     7     54   54   1,5   30               1,5  
19 Основи охорони праці     8     54   54   1,5   30                 1,5
ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
 2862  2178  60,5  900                
В
Вибіркові навчальні дисципліни
 1944  1224  34  510                
1 Вступ до спеціальності     1       108   3   30   3              
2 Етика ділового спілкування     4       54   1,5   20         1,5        
3 Історія менеджменту     3       54   1,5   30       1,5          
4 Економіка праці і соціально-трудові відносини     6       180   5   70             5    
5 Інвестування   5         108   3   50           3      
6 Основи підприємництва     5       90   2,5   40           2,5      
7 Методи прийняття управлінських рішень     5       108   3   50           3      
8 Регіональний менеджмент     8       108   3   40                 3
9 Дослідження ринку     7       108   3   40               3  
10 Управління витратами підприємства   8         108   3   50                 3
11 Адміністративний менеджмент     7       90   2,5   40               2,5  
12 Управління якістю і сертифікація продукції     8       108   3   50                 3
ВС
Дисципліни за вибором студента *
 756  954  26,5  390                
Вибірковий блок 1- Менеджмент підприємств і організацій
   666  18,5  270                
1 Організація промислового виробництва   6     6     180   5   70             5    
2 Управління проектами   7     7     144   4   60               4  
3 Корпоративне управління   8         144   4   60                 4
4 Планування діяльності підприємства   8         90   2,5   50                 2,5
5 Наукова організація праці     7       108   3   30               3  
Вибірковий блок 2 - Менеджмент підприємницької діяльності
   666  18,5  270                
6 Економіка підприємництва   6     6     180   5   70             5    
7 Організація бізнесу   7     7     144   4   60               4  
8 Основи планування в підприємництві   8         144   4   60                 4
9 Безпека бізнесу     8       54   1,5   30                 1,5
10 Кредитно-розрахункове обслуговуванняпідприємництва   8   7       144   4   50               3   1
Позаблокові дисципліни за вибором студента
   288  8  120           2   2   2   2
11 Фізичне самовдосконалення     6, 7       216*   6**   90           *   *   *  
12 Іноземна мова (поглиблений курс)   8   5-7       288*   8**   120           *   *   *   *
13 Соціальна психологія     5       72*   2**   30           *      
14 Філософські аспекти економетрії     6       72*   2**   30             *    
15 Соціологія перехідних процесів     7       72*   2**   30               *  
16 Паблік рилейшнз     8       108*   2**   30                 *
Практична підготовка:
                       
Виробнича практика
 162  162  4,5               4,5    
Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра
   108  3  0                 3
Державний екзамен
   72  2                   2
Всього за навчальним планом підготовки бакалавра
 7506  8640  240  3420   30   30   30,5   29,5   30,5   29,5   30   30
Кількість іспитів та дисциплін у МЦ
                       
Фізичне виховання (заняття в секціях та групах загальної фізичної підготовки)
       210                

* - підсумкове значення з модулів навчальної дисципліни

** - навчальні практики проводяться в літній період відповідно до графіка навчального процесу, атестація з відповідної практики здійснюється в першому модульному циклі наступного семестру.