6.030507 - Маркетинг

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 6732  6750  187,5  2740                
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1836  1836  51  690                
1 Історія України     2     144   144   4   40   2   2            
2 Культурологія     1       72   2   30   2              
3 Етика і естетика     3       72   2   30       2          
4 Українська мова     1     144   144   4   40   4              
5 Логіка     1       54   1,5   20   1,5              
6 Філософія та релігієзнавство   2         162   4,5   70     4,5            
7 Психологія і педагогіка     4     108   108   3   30         3        
8 Університетська освіта     1     36   36   1   20   1              
9 Політологія     1     108   108   3   30   3              
10 Соціологія     1     108   108   3   30   3              
11 Правознавство     1,2     108   108   3   40     3            
12 Охорона праці     8       54   1,5   30                 1,5
13 Безпека життєдіяльності     1       54   1,5   20   1,5              
14 Цивільна оборона     2       36   1   20     1            
15 Іноземна мова   4   1,2,3     360   360   10   120   2,5   2,5   2,5   2,5        
16 Фізичне виховання     2,4     216   216   6   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
ПН
Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
 3600  3618  100,5  1540                
1 Політична економія   2   1     180   180   5   100   2   3            
2 Мікроекономіка     3     180   180   5   70       5          
3 Макроекономіка     3     180   180   5   70       5          
4 Історія економіки та економічної думки     4     180   180   5   60         5        
5 Вища математика   1,2         216   6   100   3   3            
6 Теор. ймовірностей і матстатист.     2       144   4   60     4            
7 Економіко-математичне моделюв.     3     180   180   5   80       5          
8 Економічна інформатика   2   1   2   180   180   5   90   3   2            
9 Статистика   3       180   180   5   70       5          
10 Економіка підприємства     4     180   198   5,5   80         5,5        
11 Менеджмент   4   3     180   180   5   80       2,5   2,5        
12 Маркетинг   6   5   6   360   360   10   160           5   5    
13 Гроші та кредит     4     180   180   5   80         5        
14 Фінанси     4     180   180   5   90         5        
15 Бухгалтерський облік   5       180   180   5   70           5      
16 Економіка праці і соціально-трудові відносини     6     180   180   5   70             5    
17 Міжнародна економіка   5       180   180   5   70           5      
18 Національна економіка   6     6   180   180   5   70             5    
19 Регіональна економіка     2       126   3,5   50     3,5            
20 Екологія       3     54   1,5   20       1,5          
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 1296  1296  36  510                
1 Інфраструктура товарного ринку     8     216   216   6   80                 6
2 Логістика     7     180   180   5   70               5  
3 Промисловий маркетинг     7     180   180   5   70               5  
4 Маркетингова політика комунікацій   8       180   180   5   70                 5
5 Маркетингова товарна політика   7     7   180   180   5   70               5  
6 Маркетингова цінова політика     7     180   180   5   70               5  
7 Маркетингові дослідження   8     8   180   180   5   80                 5
ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
 1908  1890  52,5  710                
В
Вибіркові навчальні дисципліни
 1908  1548  43  710                
Вибірковий блок 1- Дисципліни природничо-наукової підготовки
 720  540  15  250                
1 Теорія мотивації     6       126   3,5   50             3,5    
2 Ризикологія     5       162   4,5   70           4,5      
3 Прогнозування техніко-економічного рівня машин     7       126   3,5   70               3,5  
За вибором студента:
   126  3,5  60                
4 Бізнес-план     5*       126*   3,5*   60*           *      
5 Економіка і управління ЗМІ     5*       126*   3,5*   60*           *      
6 Основи інноваційного бізнесу     5*       126*   3,5*   60*           *      
Вибірковий блок 2 - Дисципліни професійної підготовки
 864  720  20  340                
7 Товарознавство     6       108   3   50             3    
8 Реклама і стимулювання збуту     8       108   3   50                 3
9 Економіка, організація та діяль-ність посередницьких підприємсв     8       126   3,5   60                 3,5
10 Управління інноваційним розвитком   7         126   3,5   60               3,5  
11 Інформаційні системи і технології в маркетингу     5       126   3,5   60           3,5      
За вибором студента:
   126  3,5  60                
12 Міжнародний маркетинг     6*       108*   3*   60*             *    
13 Маркетинг у банках     6*       108*   3*   60*             *    
14 Маркетинг послуг     6*       108*   3*   60*             *    
Вибіркові дисципліни гуманітарної підготовки
 324  288  8  120                
1 Фізичне самовдосконалення     6, 7       216*   6**   90           *   *   *  
2 Іноземна мова (поглиблений курс)   8   5-7       324*   8**   120           *   *   *   *
3 Основи відтворення соціального світогляду     5       72*   2**   30           *      
4 Соціальна психологія     5       72*   2**   0           *      
5 Філософські аспекти маркетингу     6       72*   2**   30             *    
6 Філософські аспекти економетрії     6       72*   2**   0             *    
7 Соціологія перехідних процесів     7       72*   2**   0               *  
8 Основи наукової організації праці     7       72*   2**   30               *  
9 Психологічні основи маркетингової діяльності     8       72*   2**   30                 *
10 Паблік рилейшнз     8       108*   2**   30                 *
Виробнича практика
   162  4,5               4,5    
Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра
   108  3  0                 3
Державний екзамен
   72  2                   2
Всього за навчальним планом підготовки бакалавра
 8640  8640  240  3450   30   30   30   30   28,5   31,5   29   31
Фізичне виховання (заняття в секціях та групах загальної фізичної підготовки)
       210                

* - підсумкове значення з модулів навчальної дисципліни

** - навчальні практики проводяться в літній період відповідно до графіка навчального процесу, атестація з відповідної практики здійснюється в першому модульному циклі наступного семестру.