6.030508 - Фінанси і кредит

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 6732  6732  187  2710                
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1836  1836  51  690                
1 Історія України     2     144   144   4,0   40   2,0   2,0            
2 Культурологія     1       72   2,0   30   2,0              
3 Етика і естетика     3       72   2,0   30       2,0          
4 Українська мова     1     144   144   4,0   40   4,0              
5 Логіка     1       54   1,5   20   1,5              
6 Філософія та релігієзнавство   2         162   4,5   70     4,5            
7 Психологія і педагогіка     4     108   108   3,0   30         3,0        
8 Університетська освіта     1     36   36   1,0   20   1,0              
9 Політологія     1     108   108   3,0   30   3,0              
10 Соціологія     1     108   108   3,0   30   3,0              
11 Правознавство     1,2     108   108   3,0   40     3,0            
12 Охорона праці     8       54   1,5   30                 1,5
13 Безпека життєдіяльності     1       54   1,5   20   1,5              
14 Цивільна оборона           36   1,0   20     1,0            
15 Іноземна мова   4   1,2,3     360   360   10,0   120   2,5   2,5   2,5   2,5        
16 Фізичне виховання     2,4     216   216   6,0   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
ПН
Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
 3600  3600  100,0  1510                
1 Політична економія   2   1     180   180   5,0   100   2,0   3,0            
2 Мікроекономіка     3     180   180   5,0   70       5,0          
3 Макроекономіка     3     180   180   5,0   70       5,0          
4 Історія економіки та економічної думки     4     180   180   5,0   60         5,0        
5 Вища математика   1,2         216   6,0   100   3,0   3,0            
6 Теор. ймовірностей і матстатист.     2       144   4,0   60     4,0            
7 Економіко-математичне моделюв.     3     180   180   5,0   80       5,0          
8 Економічна інформатика   2   1   2   180   180   5,0   90   3,0   2,0            
9 Статистика   3       180   180   5,0   70       5,0          
10 Економіка підприємства     4     180   180   5,0   80         5,0        
11 Менеджмент   4   3     180   180   5,0   80       2,5   2,5        
12 Маркетинг     5     180   180   5,0   70           5,0      
13 Гроші та кредит   4     4   180   180   5,0   80         5,0        
14 Фінанси   5   4   5   360   360   10,0   150         5,5   4,5      
15 Бухгалтерський облік   6*   5     180   180   5,0   70           5,0   5*    
16 Економіка праці і соціально-трудові відносини     6     180   180   5,0   70             5,0    
17 Міжнародна економіка     5     180   180   5,0   70           5,0      
18 Національна економіка     6   6   180   180   5,0   70             5,0    
19 Регіональна економіка     2       126   3,5   50     3,5            
20 Екологія     3       54   1,5   20       1,5          
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 1296  1296  36  510                
1 Бюджетна система   5       180   180   5,0   70           5,0      
2 Місцеві фінанси   6       180   180   5,0   70             5,0    
3 Соціальне страхування   8       180   180   5,0   70                 5,0
4 Фінансовий аналіз   8       180   180   5,0   70                 5,0
5 Податкова система   7       216   216   6,0   90               6,0  
6 Страхові послуги   7       180   180   5,0   70               5,0  
7 Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва   7     7   180   180   5,0   70               5,0  
ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
 1908  1908  53,0  710                
В
Вибіркові навчальні дисципліни
 1908  1566  43,5  710                
Вибірковий блок 1- Дисципліни природничо-наукової підготовки
 720  612  17,0  290                
1 Фінанси підприємств   6         90   2,5   50             2,5    
2 Аудит     8       108   3,0   40                 3,0
3 Інвестування   5         108   3,0   50           3,0      
4 Бухгалтерський облік ІІ   6         180   5,0   90             5,0    
За вибором студента:
   126  3,5  60                
5 Оподаткування підприємств     8*       126*   3,5*   60*                 *
6 Системний аналіз в економіці     8*       126*   3,5*   60*                 *
7 Фінанси зарубіжних корпорацій     8*       126*   3,5*   60*                 *
8 Грошово-кред. системи заруб. країн     8*       126*   3,5*   60*                 *
9 Банківський менеджмент     8*       126*   3,5*   60*                 *
Вибірковий блок 2 - Дисципліни професійної підготовки
 864  666  18,5  300                
10 Банківські операції   8         144   4,0   60                 4,0
11 Фінансовий ринок     7       144   4,0   60               4,0  
12 Інвестиційний аналіз     6   6     126   3,5   60             3,5    
13 Інформаційні системи і технології у фінансах     7       126   3,5   60               3,5  
За вибором студента:
   126  3,5  60                
14 Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання     7*       126*   3,5*   60*               *  
15 Фінанси страхових організацій     7*       126*   3,5*   60*               *  
16 Фінансове право     7*       126*   3,5*   60*               *  
17 Фінансова і банківська статистика     7*       126*   3,5*   60*               *  
Вибіркові дисципліни гуманітарної підготовки
 324  288  8,0  120           2,0   2,0   2,0   2,0
18 Фізичне самовдосконалення     6, 7       216*   6**   90           *   *   *  
19 Іноземна мова (поглиблений курс)   8   5-7       324*   8**   120           *   *   *   *
20 Соціальна психологія           72*   2**   30           *      
21 Філософські аспекти економетрії           72*   2**   30             *    
22 Соціологія перехідних процесів           72*   2**   30               *  
23 Паблік рилейшнз           108*   2**   30                 *
Виробнича практика
   162  4,5               2,5   2,0  
Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра
   108  3,0  0                 3,0
Державний екзамен
   72  2,0                   2,0
Всього за навчальним планом підготовки бакалавра
 8640  8640  240,0  3420   30,0   30,0   30,0   30,0   29,5   30,5   31,0   29,0
Фізичне виховання (заняття в секціях та групах загальної фізичної підготовки)
       210                

* - підсумкове значення з модулів навчальної дисципліни

** - навчальні практики проводяться в літній період відповідно до графіка навчального процесу, атестація з відповідної практики здійснюється в першому модульному циклі наступного семестру.