6.030504 - Економіка підприємства

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 6732  6732  187  2710                
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1836  1836  51  690                
1 Історія України     2     144   144   4,0   40   2,0   2,0            
2 Культурологія     1         72   2,0   30   2,0              
3 Етика і естетика     3         72   2,0   30       2,0          
4 Українська мова     1     144   144   4,0   40   4,0              
5 Логіка     1         54   1,5   20   1,5              
6 Філософія та релігієзнавство   2             162   4,5   70     4,5            
7 Психологія і педагогіка     4     108   108   3,0   30         3,0        
8 Університетська освіта     1     36   36   1,0   20   1,0              
9 Політологія     1     108   108   3,0   30   3,0              
10 Соціологія     1     108   108   3,0   30   3,0              
11 Правознавство     1,2     108   108   3,0   40     3,0            
12 Охорона праці     8         54   1,5   30                 1,5
13 Безпека життєдіяльності     1         54   1,5   20   1,5              
14 Цивільна оборона               36   1,0   20     1,0            
15 Іноземна мова   4   1,2,3     360   360   10,0   120   2,5   2,5   2,5   2,5        
16 Фізичне виховання     2, 4     216   216   6,0   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
ПН
Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
 3600  3600  100,0  1510                
1 Політична економія   2   1     180   180   5,0   100   2,0   3,0            
2 Мікроекономіка     3     180   180   5,0   70       5,0          
3 Макроекономіка     3     180   180   5,0   70       5,0          
4 Історія економіки та економічної думки     4     180   180   5,0   60         5,0        
5 Математика для економістів           360   360*   10*                    
6 Вища математика   1,2             216   6,0   100   3,0   3,0            
7 Теор. ймовірностей і матстатист.     2         144   4,0   60     4,0            
8 Економіко-математичне моделюв.     3     180   180   5,0   80       5,0          
9 Економічна інформатика   2   1   2   180   180   5,0   90   3,0   2,0            
10 Статистика   3         180   180   5,0   70       5,0          
11 Економіка підприємства   5   4   5   360   360   10,0   140         5,5   4,5      
12 Менеджмент   4   3     180   180   5,0   80       2,5   2,5        
13 Маркетинг   5         180   180   5,0   70           5,0      
14 Гроші та кредит     4     180   180   5,0   80         5,0        
15 Фінанси     4     180   180   5,0   90         5,0        
16 Бухгалтерський облік   5         180   180   5,0   70           5,0      
17 Економіка праці і соціально-трудові відносини     6     180   180   5,0   70             5,0    
18 Міжнародна економіка     5     180   180   5,0   70           5,0      
19 Національна економіка     6   6   180   180   5,0   70             5,0    
20 Регіональна економіка:           180   180*   5*                    
21 Регіональна економіка     2         126   3,5   50     3,5            
22 Екологія     3         54   1,5   20       1,5          
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 1296  1296  36  510                
1 Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків     5     180   180   5,0   70           5,0      
2 Організація виробництва     6     180   180   5,0   70             5,0    
3 Економіка та організація інноваційної діяльності   7         180   180   5,0   70               5,0  
4 Проектний аналіз   8         180   180   5,0   70                 5,0
5 Планування і контроль на підприємстві   7         180   180   5,0   70               5,0  
6 Потенціал і розвиток підприємства   8         180   180   5,0   70                 5,0
7 Стратегія підприємства       7     216   216   6,0   90               6,0  
ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
 1908  1908  53,0  680                
В
Вибіркові навчальні дисципліни
 1908  1566  43,5  680                
Вибірковий блок 1- Дисципліни природничо-наукової підготовки
 720  468  13,0  220                
1 Внутрішній економічний механізм підприємств     6         108   3,0   50             3,0    
2 Економічний аналіз   6       6       126   3,5   60             3,5    
3 Інвестування   5             108   3,0   50           3,0      
4 За вибором студента:     8         126   3,5   60                 3,5
5 Інформаційна економіка     8*         126*   3,5*   60*                 *
6 Основи розвитку економічних систем     8*         126*   3,5*   60*                 *
Вибірковий блок 2 - Дисципліни професійної підготовки
 864  810  22,5  340                
1 Математичне моделювання підприємницької діяльності     6         144   4,0   60             4,0    
2 Теорія виробництва та витрат     8         144   4,0   60                 4,0
3 Методи ефективного управління економічними системами     7         126   3,5   60               3,5  
4 Зовньошньоекономічна діяльність   8             144   4,0   60                 4,0
5 Інформаційні системи і технології на підприємстві   7             144   4,0   60               4,0  
6 За вибором студента:     7         108   3,0   40               3,0  
7 Господарське законодавство     7*         108*   3*   60*               *  
8 Основи бізнесу     7*         108*   3*   60*               *  
9 Цінова політика підприємства     7*         108*   3*   60*               *  
Вибіркові дисципліни гуманітарної підготовки
 324  288  8,0  120           2,0   2,0   2,0   2,0
10 Фізичне самовдосконалення     6, 7         216*   6**   90           *   *   *  
11 Іноземна мова (поглиблений курс)   8   5-7         324*   8**   120           *   *   *   *
12 Соціальна психологія               72*   2**   30           *          
13 Філософські аспекти економетрії               72*   2**   30             *    
14 Соціологія перехідних процесів               72*   2**   30               *  
15 Паблік рилейшнз               108*   2**   30                 *
Практична підготовка:
                       
Виробнича практика
   162  4,5               3,0   1,5  
Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра
   108  3,0  0                 3,0
Державний екзамен
   72  2,0                   2,0
Всього за навчальним планом підготовки бакалавра
 8640  8640  240,0  3390   30,0   30,0   30,0   30,0   29,5   30,5   30,0   30,0
Фізичне виховання (заняття в секціях та групах загальної фізичної підготовки)***
       210                

* -підсумкове значення з модулів навчальної дисципліни

** - навчальні практики проводяться в літній період відповідно до графіка навчального процесу, атестація з відповідної практики здійснюється в першому модульному циклі наступного семестру.