6.040302 - Інформатика

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 4968  5328  148  2270                
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1242  1440  40  580                
1 Історія України     1     81   90   2,5   30   2,5              
2 Культурологія     2     54   54   1,5   20     1,5            
3 Українська мова     2     54   54   1,5   20     1,5            
4 Логіка       2     27   36   1,0   10     1,0            
5 Філософія та релігієзнавство   3         81   162   4,5   70       4,5          
6 Етика і естетика       4     27   36   1,0   20         1,0        
7 Економічна теорія   4   3     108   108   3,0   40       1,5   1,5        
8 Психологія     4     81   90   2,5   30         2,5        
9 Політологія     2     81   90   2,5   30     2,5            
10 Соціологія     3     81   90   2,5   30       2,5          
11 Правознавство       1     81   90   2,5   40   2,5              
12 Іноземна мова   4   1,2,3     270   324   9,0   120   2,0   2,0   2,5   2,5        
13 Фізичне виховання       2,4     216   216   6,0   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
ПН
Цикл природничо-наукової підготовки
 1998  2034  56,5  910                
1 Математичний аналіз   1,2   3     540   540   15,0   250   5,5   5,5   4,0          
2 Алгебра та геометрія   1,2       378   378   10,5   170   6,0   4,5            
3 Дискретна математика   1,2       216   216   6,0   90   3,0   3,0            
4 Диференціальні рівняння   3       162   162   4,5   80       4,5          
5 Функціональний аналіз   5       108   126   3,5   60           3,5      
6 Теорія систем та математичне моделювання   5       108   126   3,5   60           3,5      
7 Теорія алгоритмів та математична логіка     4     216   216   6,0   90         6,0        
8 Теорія ймовірностей та математична статистика     5     216   216   6,0   90           6,0      
9 Екологія     4     54   54   1,5   20         1,5        
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 1728  1854  51,5  780                
1 Програмування   3   2   3   378   378   10,5   170     5,0   5,5          
2 Програмне забезпечен. ЕОМ       1     108   108   3,0   40   3,0              
3 Методи оптимізації та дслідження операцій   6         216   216   6,0   90             6,0    
4 Аналіз даних       5,6     81   108   3,0   40           1,5   1,5    
5 Моделювання економічних, еколог. та соціальн. процесів   8       8   108   108   3,0   60                 3,0
6 Чисельні методи   4       4   216   216   6,0   90         6,0        
7 Системи та методи. прийняття рішень       7     108   108   3,0   40               3,0  
8 Бази даних та інформаційні ситеми   5       5   162   216   6,0   90           6,0      
9 Основи інтернет     2     108   108   3,0   30   1,5   1,5            
10 Комп'ютерні мережі     5     54   90   2,5   50           2,5      
11 Архітектура ЕОМ     3     81   90   2,5   30       2,5          
12 Безпека життєдіяльності     4     54   54   1,5   20         1,5        
13 Охорона праці     8     54   54   1,5   30                 1,5
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА І - напрям підготовки 'Інформатика'
 2376  3204  89,0  1020         4*   1,5*   10*   22,5*   15*
1 Теорія керування       6     108   108   3,0   40             3,0    
ВВ
Дисципліни за вибором ВНЗ
 1620  1908  53,0  750                
1 Системне програмування   7   8   7   189   216   6,0   90               5,0   1,0
2 Теорія програмування       8     108   108   3,0   50                 3,0
3 Обчислювальна геометрія та кмп'ютерна графіка   7         108   162   4,5   60               4,5  
4 Операційні системи       7     81   108   3,0   50               3,0  
5 Інтелектуальні системи   8         108   108   3,0   50                 3,0
6 Інтегровані системи управління       8     108   108   3,0   40                 3,0
7 Спеціалізовані мови програмування   8         108   108   3,0   50                 3,0
8 Криптологія   7         81   108   3,0   40               3,0  
9 Основи менеджменту       7     81   108   3,0   50               3,0  
10 Теорія інформації   6         162   162   4,5   60             4,5    
11 Методика викладання математики і інформатики       7     81   108   3,0   40               3,0  
12 Алгоритмічні мови   6       6   189   198   5,5   90             5,5    
13 Теорія функцій дійсної змінної       4     108   144   4,0   60         4,0        
14 Застосування теоріі чисел у криптографії     5         54   1,5   20           1,5      
15 Випускна робота бакалавра         8   108   108   3,0   0                 3,0
Дисципліни за вибором студента
 756  756  21,0  270   3,0         4,5   4,5   4,5   4,5
Практична підготовка
   324  9,0         3,0       6,0    
Державна атестація
   216  6,0                   6,0
Всього за навчальним планом підготовки бакалавра
 7344  8640  240  3290   30,5   29,5   32,0   28,0   29,0   31,0   29,0   31,0
Кількість іспитів
  3   3   3   3   3   3   3   3
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ІІ - напрям підготовки 'Прикладна математика'
       4*1,5*             10*22,5*     15*
2 Теорія керування     6     108   108   3,0   40             3,0    
Дисципліни за вибором ВНЗ
 1242  1962  54,5  770                
1 Математичний аналіз:           216*   216*   6*   100*                
2 1.Теорія функції дійсної змінної       4     108   108   3,0   60         3,0        
3 2.Інтегральні рівняння   7         108   108   3,0   403,0                
4 Диференціальні рівняння       4     54   54   1,5   20         1,5        
5 Рівняння математичної фізики   7       7   216   216   6,0   906,0                
6 Теорія функціі комплексної змінної       6     108   108   3,0   50             3,0    
7 Випадкові процеси     7     108   108   3,0   403,0                
8 Операційні системи       7     108   108   3,0   303,0                
9 Фізика   6         108   162   4,5   90             4,5    
10 Математичні методи в економіці   7             108   3,0   303,0                
11 Застосування теоріі чисел у криптографії       5         54   1,5   20           1,5      
12 Випускна робота бакалавра           8   108   108   3,0   0                 3,0
Профілизація 1: Математичне моделювання
                       
1 Аналітична механіка       7         108   3,0   503,0                
2 Чисельні методи математичної фізики   8         108   108   3,0   50                 3,0
3 Механіка суцільного середовища       8         90   2,5   30                 2,5
4 Ввдення в теорію апроксимації       8         108   3,0   40                 3,0
5 Спеціальні функції в математичній фізиці   8             108   3,0   50                 3,0
6 Спеціалізовані мови програм.       7     108   108   3,0   503,0                
7 Елементи варіаційного числення   6             90   2,5   30             2,5    
Профілизація 2: Моделювання складних систем
                       
1 Моделювання нелінійних динамічних систем       7   7       108   3,0   503,0                
2 Моделювання синергетичних систем   8             108   3,0   50                 3,0
3 Методика комп'ютерного експерименту       8         108   3,0   50                 3,0
4 Обчислювальні системи       7     108   108   3,0   503,0                
5 Теорія фракталів       8         108   3,0   40                 3,0
6 Елементи варіаційного числення   6             90   2,5   30             2,5    
7 Моделювання хаотичних систем       8         90   2,5   30                 2,5

* -підсумкове значення з модулів навчальної дисципліни