6.050701 - Електротехніка та електротехнології

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 5373  3492  97  1430                
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1296  1440  40  580                
1 Історія України     1     81   90   2,5   30   2,5              
2 Українська мова     2     54   54   1,5   20     1,5            
3 Культурологія     2     54   54   1,5   20     1,5            
4 Психологія     5     81   90   2,5   30           2,5      
5 Економічна теорія   4         108   108   3,0   40         3,0        
6 Логіка       3     27   36   1,0   101,0                
7 Філософія та релігієзнавство   4         135   162   4,5   70         4,5        
8 Етика і естетика     5     27   36   1,0   20           1,0      
9 Політологія     1     81   90   2,5   30   2,5              
10 Соціологія     2     81   90   2,5   30     2,5            
11 Іноземна мова   4   1,2,3     270   324   9,0   120   2,0   2,0   2,5   2,5        
12 Правознавство     2     81   90   2,5   40   1,5   1,0            
13 Фізичне виховання     2,4     216   216   6,0   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
ПН
Цикл природничо-наукової підготовки
 1971  1890  52,5  790                
1 Вища математика   1,2             450   12,5   200   7,0   5,5            
2 Теорія ймовірностей і мат.статист.       3         144   4,0   60       4,0          
3 Фізика   2,3         405   414   11,5   180     6,0   5,5          
4 Хімія   1         108   144   4,0   70   4,0              
5 Інженерна графіка   1         108   108   3,0   50   3,0              
6 Комп'ютерна графіка       3     108   126   3,5   50       3,5          
7 Обчислювальна технiка, алго-ритм. мови і програмне забезп.     1,2, 3     324   342   9,5   110   1,5   5,5   2,5          
8 Мікропроцесорна техніка     7     108   108   3,0   50               3,0  
9 Екологiя     2     54   54   1,5   20     1,5            
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 2106  2628  73  1130                
1 Вступ до спецiальностi       1     54   54   1,5   30   1,5              
2 Технічна механіка       4     108   162   4,5   60         4,5        
3 Теор. основи електротехнiки   5   3, 4   4   378   468   13,0   220       4,0   4,5   4,5      
4 Електричнi машини   6   5   6   216   306   8,5   130           4,0   4,5    
5 Математичнi задачi електроенергетики   4         162   162   4,5   60         4,5        
6 Основи метрологiї та електровимiрювальна технiка       3, 4     108   108   3,0   50       3,0          
7 Електротехнiчнi матерiали       3,4     108   108   3,0   50       1,5   1,5        
8 Технiка високих напруг       6     108   144   4,0   60             4,0    
9 Економiка i органiзацiя виробництва електроенергiї   7         162   162   4,5   70               4,5  
10 Електричнi системи та мережi   6   7   7   216   288   8,0   110             4,0   4,0  
11 Електрична частина станцiй та пiдстанцiй   7   8     216   270   7,5   100               5,5   2,0
12 Релейний захист та автоматика   8   7     162   288   8,0   140               3,5   4,5
13 Безпека життєдіяльності       2     54   54   1,5   20     1,5              
14 Охорона праці       7     54   54   1,5   30               1,5  
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
 2133  2250  95,5  880                
ВВ
Дисципліни за вибором ВНЗ
 1377  1494  74,5  610                
1 Математичне моделювання систем i процесiв       4     162   162   4,5   60         4,5        
2 Математичнi методи оптимiзацiї енергосистем   5         162   180   5,0   80           5,0      
3 Теорiя автоматичного керування       5     108   108   3,0   50           3,0      
4 Електромагнiтнi перехiднi процеси   8         108   126   3,5   60                 3,5
5 Електроннi пристрої систем електропостачання   5         162   180   5,0   80           5,0      
6 Енергозбереження в електроенергетиці   7         108   126   3,5   60               3,5  
7 Електричнi апарати   6         162   162   4,5   70             4,5    
8 Захист обладнання ЕС в анор-мальних i аврiйних режимах   8         135   180   5,0   80                 5,0
9 Електропостачання       8     162   162   4,5   70                 4,5
10 Кваліфікаційна робота бакалавра           8   108   108   3,0   0                 3,0
Дисципліни за вибором студента
 756  756  21,0  270   3,0         4,5   4,5   4,5   4,5
Практична підготовка
 324  324  9,0               9,0    
Державна атестація
   108  3,0                   3,0
Всього за навч.планом підгот. бакалавра
 7830  8640  240,0  2310   30,0   30,0   29,0   31,0   29,5   30,5   30,0   30,0
Кількість іспитів
  3   3   3   3   3   3   3   3

* -підсумкове значення з модулів навчальної дисципліни