6.040202 - Механіка

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 4860  5562  154,5  2370                
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1350  1440  40  580                
1 Історія України       1     81   90   2,5   30   2,5              
2 Культурологія       1     54   54   1,5   201,5                
3 Українська мова       2     54   54   1,5   20   1,5              
4 Логіка       2     27   36   1,0   10   1,0              
5 Філософія та релігієзнавство   2         135   162   4,5   70     4,5            
6 Етика і естетика       3     27   36   1,0   20       1,0          
7 Економічна теорія   3         108   108   3,0   40       3,0          
8 Психологія       5     81   90   2,5   30           2,5      
9 Політологія       2     81   90   2,5   30   1,5   1,0            
10 Соціологія       2     81   90   2,5   30     2,5            
11 Правознавство       2     81   90   2,5   40     2,5            
12 Іноземна мова   4   1,2,3     324   324   9,0   120   2,0   2,0   2,5   2,5        
13 Фізичне виховання       2,4     216   216   6,0   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
ПН
Цикл природничо-наукової підготовки
 1431  1728  48  750                
1 Вища математика   1,2   3     540   504   14,0   220   7,0   6,0   1,0          
2 Теор. ймовірностей і матстатист.       3         90   2,5   40       2,5          
3 Фізика   4   3     324   342   9,5   150       5,5   4,0        
4 Хімія   2         108   144   4,0   70     4,0            
5 Інформатика       1, 2     189   234   6,5   110   3,5   3,0            
6 Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка   1   2, 3     216   360   10,0   140   5,0   3,0   2,0          
7 Екологія       3     54   54   1,5   20       1,5          
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 2079  2394  66,5  1040                
1 Теоретична механіка   3         216   216   6,0   90       6,0          
2 Опір матеріалів   4   3     216   270   7,5   1203,5         4,0        
3 Теорія механізмів і машин       4   4   135   162   4,5   50         4,5        
4 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство       4     189   198   5,5   90         5,5        
5 Деталі машин (основи конструювання)   6   5   6   216   288   8,0   130           5,0   3,0    
6 Взаємозамінність, стандартиза-ція і технічні вимірювання   5         135   144   4,0   60           4,0      
7 Технологічні основи машинобудування   6   5     135   216   6,0   110           3,0   3,0    
8 Історія інженерної діяльності       5     54   54   1,5   30           1,5      
9 Теоретичні основи теплотехніки   5         108   108   3,0   50           3,0      
10 Електротехніка та електроніка       4     216   198   5,5   70         5,5        
11 Мікропроцесорна техніка       4         36   1,0   20         1,0        
12 Гідравліка, гідро- та пневмоприводи   5         135   144   4,0   60           4,0      
13 Теорія технічних систем       5     54   72   2,0   30           2,0      
14 Експлуатація та обслуговування машин       6     81   90   2,5   40             2,5    
15 Економіка підприємства       7     81   90   2,5   40               2,5  
16 Безпека життєдіяльності       4     54   54   1,5   20         1,5        
17 Охорона праці       8     54   54   1,5   30                 1,5
ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
 2646  2754  8,5  1070             8,5*   22*   21*
1
Комплексний курсовий проект зі спеціальності
   108  3,0  0                
ВБ 1-3
Вибіркові навчальні дисципліни (Блоків 1, 2 та 3)
 0  306  8,5  90                
1 Програмування обробки на верстатах з ЧПУ       8         108   3,0   50                 3,0
2 Математичні моделі техноло-гічних процесів та оснащення       7         90   2,5   40               2,5  
ВБ 1
Вибірковий блок 1 - 'Технологія машинобудування'
 864  1584  44,0  710                
1 Обладнання і транспорт механообробних цехів   7         81   126   3,5   60               3,5  
2 Теорія різання   6         108   144   4,0   80             4,0    
3 Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин       6     108   108   3,0   40             3,0    
4 Комп'ютерні системи автоматизо-ваної підготовки виробництва       6,7,8         216   6,0   100             1,5   3,0   1,5
5 Теоретичні основи технології вироб-ництва деталей та складання машин   7       7   189   252   7,0   110               7,0  
6 Ріжучий інструмент   7         108   126   3,5   60               3,5  
7 Експерементальні методи дослі-дження технологічних процесів       7         90   2,5   30               2,5  
8 Технологія обробки типових де-талей та складання машин   8         108   162   4,5   80                 4,5
9 Розмірний аналіз технологічних процесів       8         72   2,0   30                 2,0
10 Технологічна оснастка   8       8   81   144   4,0   604,0                
11 Механо-складальні дільниці і цехи в машинобудуванні   8         81   144   4,0   60                 4,0
Дисципліни за вибором студента
 756  756  21,0  270   3,0         4,5   4,5   4,54,5  
Практична підготовка:
 324                      
Виробнича практика
   36  1,0               9,0    
Державна атестація
   108  3,0                   3,0
Всього за навчальним планом підготовки бакалавра
 7506  8640  240  3710   30,0   30,0   30,0   30,0   29,5   30,5   29,0   31,0
ВБ 2-3
Вибіркові навчальні дисципліни (Блоків 2, 3 )
 432  558  15,5  240                
1 Теорія різання   6       7   108   198   5,5   80             4,5   1,0  
2 Технологічна оснастка       8     81   108   3,0   403,0                
3 Технологія машинобудування   7         243   252   7,0   120               7,0  
ВБ 2
Вибірковий блок 2 - 'Металорізальні верстати і системи'
 513  990  27,5  470                
1 Металообробне обладнання   8   7     297   306   8,5   150               4,5   4,0
2 Систекми управління верстата-ми та верстатн. комплексами   8             90   2,5   50                 2,5
3 Ріжучий інструмент та інстру-ментальне забезпечення авто-матизованого виробництва   7       8   108   180   5,0   80               4,0   1,0
4 Теорія автоматичного керування       7     108   108   3,0   40               3,0  
5 Комп'ютерні технології у верстатобудуванні       6         144   4,0   70             4,0    
6 Технологія верстатобудування   8             108   3,0   50                 3,0
7 Ремонт та випробуванння верстатів       8         54   1,5   30                 1,5
ВБ 3
Вибірковий блок 3 - 'Інструментальне виробництво'
   990  27,5  470                
8 Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва   8   7   8   216   288   8,0   130               4,0   4,0
9 Ріжучий інструмент та інстру-ментальне забезпечення авто-матизованого виробництва   7         108   162   4,5   80               4,5  
10 Теорія автоматичного керування       7     81   108   3,0   40               3,0  
11 Основи формоутворення поверхонь   8         162   162   4,5   80                 4,5
12 Технологія інструментального виробництва   8             126   3,5   70                 3,5
13 Комп'ютерні технології в ін-струментальному виробництві       6         144   4,0   70             4,0    
ВБ 4
Вибірковий блок 4 - Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів'
 864  1782  49,5  780                
1 Фізична хімія   6             90   2,5   50             2,5    
2 Корозія, та захист від неї       6         54   1,5   30             1,5    
3 Загальна хімічна технологія   7         108   144   4,0   70               4,0  
4 Процеси та апарати хімічних виробництв   6, 7       7   378   378   10,5   160             4,5   6,0  
5 Розрахунки та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні   8   7   8   270   306   8,5   130               4,5   4,0
6 Машини та апарати хімічних виробництв   8   7         234   6,5   100               3,0   3,5
7 Автоматизація виробничих процесів   8         108   108   3,0   40                 3,0
8 Електропривід робочих машин галузі       8         72   2,0   30                 2,0
9 Монтаж, експлуатація та ремонт хімічного обладнання       8         90   2,5   40                 2,5
Вибірковий блок 4.1 - 'Машини та апарати хімічних та нафтопереробних виробництв'
                       
Вибірковий блок 4.1.1 - 'Машини та апарати хімічних виробництв'
                       
1 Технологічні основи хімічних виробництв   7             162   4,5   70               4,5  
2 Обладнання хімічних виробництв       8         144   4,0   60                 4,0
Вибірковий блок 4.1.2 - 'Машини та апарати нафтопереробних виробництв'
                       
1 Технологічні основи нафтопереробки   7             162   4,5   70               4,5  
2 Обладнання газо- та нафтопереробних виробництв       8         144   4,0   60                 4,0
Вибірковий блок 4.2 - 'Хімічне машинобудування та апаратобудування'
                       
1 Технологічні основи хімічного машино- і апаратобудування   7             162   4,5   70               4,5  
2 Технологія та обладнання під-приємств хімічного та нафто-переробного машинобудування       8         144   4,0   60                 4,0
ВБ 5
Вибірковий блок 5 - 'Гідравлічні і пневматичні машини'
 864  1782  49,5  790                
1 Механіка рідини і газу   6         108   144   4,0   70             4,0    
2 Основи теорії гідроприводу       6     108   108   3,0   50             3,0    
3 Теорія автоматичного керуван. та динаміка гідропневмосист.   7   6     216   270   7,5   100             1,5   6,0  
4 Гідропривід і гідропневмоавтоматика   7         135   180   5,0   80               5,0  
5 Об'ємні гідро- і пневмомашини та апарати   7       7   135   198   5,5   90               5,5  
6 Теорія турбомашин       7         198   5,5   100               5,5  
7 Гідродинамічні машини і передачі   8         108   144   4,0   70                 4,0
8 Пневмодинамічні машини та установки   8             144   4,0   70                 4,0
9 Надійність гідромашин і гідроприводів       8     54   90   2,5   40                 2,5
10 Технологія виробництва гідро- і пневмомашин   8             144   4,0   50                 4,0
11 Електропривід робочих машин галузі       8         72   2,0   30                 2,0
12 Монтаж, експлуатація та ремонт гідромашин і гідроприводів       8         90   2,5   40                 2,5

* -підсумкове значення з модулів навчальної дисципліни