6.050403 - Інженерне матеріалознавство

№ п/п Цикли дисциплін, назви дисциплін Контроль (семестр) Загальний обсяг Заг. обсяг ауд. роб. Розподіл навчальної роботи (в кредитах) за курсами та семестрами навчання
за ОПП за нав. планом 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
іспит д/залік КР годин годин кредитів годин 1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 4968  5274  146,5  2230                
ГС
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 1350  1440  40  580                
1 Історія України       2     81   90   2,5   30     2,5            
2 Культурологія       1     54   54   1,5   20   1,5              
3 Українська мова       1     54   54   1,5   20   1,5              
4 Філософія (логіка, філософія, релігієзнавство, етика і естетика)         189*   234*   6,5*   100*                
5 Логіка       3     27   36   1,0   10       1,0          
6 Філософія та релігієзнавство   3   4     135   162   4,5   70       3,0   1,5        
7 Етика і естетика       4     27   36   1,0   20         1,0        
8 Економічна теорія   4   3     108   108   3,0   40       1,5   1,5        
9 Психологія       5     81   90   2,5   30           1,5   1,0    
10 Політологія       2     81   90   2,5   30     2,5            
11 Соціологія       2     81   90   2,5   30     2,5            
12 Правознавство       1, 2     81   90   2,5   40   1,0   1,5            
13 Іноземна мова   4   1-3     324   324   9,0   120   2,0   2,0   2,5   2,5        
14 Фізичне виховання       2,4     216   216   6,0   120   1,5   1,5   1,5   1,5        
ПН
Цикл природничо-наукової підготовки
 1512  1548  43  650                
1 Вища математика   1, 2   3     540   486   13,5   220   7,0   5,5   1,0          
2 Теорія ймовірностей і математична статистика       3         72   2,0   40       2,0          
3 Фізика   4   3     405   414   11,5   150       6,5   5,0        
4 Хімія   1   2     243   252   7,0   1104,0     3,0            
5 Обчислювальна техніка та програмування       1, 2     270   270   7,5   1104,0     3,5            
6 Екологія       3     54   54   1,5   20       1,5          
ПП
Цикл професійної та практичної підготовки
 2106  2286  63,5  1000                
1 Нарисна геометрія та інженерна графіка   1   2     135   144   4,0   60   3,0   1,0            
2 Фізична хімія   2         162   162   4,5   70     4,5            
3 Теоретична та прикладна механіка   3         189   180   5,0   80       5,0          
4 Електротехніка та електроніка       4     162   162   4,5   70         4,5        
5 Автоматизація виробничих про-цесів та мікропроцесорна техніка   7         108   108   3,0   50               3,0  
6 Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції       4     81   90   2,5   40         2,5        
7 Основи наукових досліджень і організація експерименту       8     81   90   2,5   30                 2,5
8 Математ. моделювання та оптимі-зація технол. процесів і матеріал.       5     81   72   2,0   30           2,0      
9 Кристалографія, кристалохімія і мінералогія       5     81   90   2,5   30           2,5      
10 Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах       5     54   54   1,5   20           1,5      
11 Фізика конденсованого стану матеріалів   5         162   162   4,5   60           4,5      
12 Методи структурного аналізу матеріалів   6       7   135   144   4,0   70             3,0   1,0  
13 Фізичні властивості і методи дослідження матеріалів   6         135   144   4,0   70             4,0    
14 Механічні властивості та кон-струкційна міцність матеріалів   5         135   144   4,0   80           4,0      
15 Проектування термічних дільниц і цехів       8     81   90   2,5   40                 2,5
16 Корозія і захист матеріалів       5     81   90   2,5   40           2,5      
17 Технологія виробництва та обробки матеріалів   4   3   4   135   252   7,0   110       2,0   5,0        
18 Безпека життєдіяльності       3     54   54   1,5   20       1,5          
19 Охорона праці       8     54   54   1,5   30                 1,5
ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
 2646  2772  77,0  1180                
В
Вибіркові навч. дисципліни зі спеціальн. 6.090100-Прикладне матеріалознавство
 864  1206  33,5  540                
1 Металознавство   6   5   6   162   252   7,0   130           2,5   4,5    
2 Неметалеві матеріали       6     54   72   2,0   40             2,0    
3 Порошкові та композиційні матеріали   7         81   90   2,5   40               2,5  
4 Термічна обробка   8   7   8   243   306   8,5   1504,5                 4,0
5 Сплави з особливими властивостями   8         135   126   3,5   60                 3,5
6 Кольорові мктали і сплави   7         108   108   3,0   50               3,0  
7 Методи локальної поверхневої об-робки та відновлювання виробів   8         81   144   4,0   70                 4,0
ВВ
Дисципліни за вибором ВНЗ
 1026  810  22,5  370                
1 Вступ до спеціальності       1         54   1,5   20   1,5              
2 Спецрозділи хімії       3         54   1,5   30         1,5        
3 Фізичні основи металургії чорних і кольорових металів       5         108   3,0   50           3,0      
4 Обладнання і технологія зварювального виробництва   6             126   3,5   60             3,5    
5 Художньо-декоративні захисні покриття в машинобудуванні   7             90   2,5   40               2,5  
6 Фізичні основи методів понов-лювальня деталей і інструменту       7         108   3,0   50               3,0  
7 Фізика і механіка тертя та зношування       8         108   3,0   50                 3,0
8 Леговані сталі і сплави       7         162   4,5   70               4,5  
9 Кваліфікаційна робота бакалавра           8       108   3,0   0                 3,0
Дисципліни за вибором студента
 756  756  21,0  270   3,0         4,5   4,5   4,5   4,5
Практична підготовка:
 486  486  13,5                  
Ознайомлювальна практика
 162  162  4,5           4,5        
Виробнича практика
 324  324  9,0               9,0    
Державна атестація
   108  3,0                   3,0
Всього за навчальним планом підготовки бакалавра
 7560  8640  240,0  3410   30,0   30,0   29,0   31,0   28,5   31,5   28,5   31,5

кредит(кр.) - обсяг вивчення навчальної дисциплiни, що дорiвнює 54 годинам (1 тижню навчальної роботи) i включае самостiйну та аудиторну роботу студента у спiввiдношеннi вiд 1:2 до 2:1.